ليست شماره يک اسامي زندانيان محکوم و محکومان به زندان


ليست شماره يک اسامي زندانيان محکوم و محکومان به زندان

آنچه در پي مي آيد ليست شماره يک اسامي زندانيان محکوم و محکومان به زندان است که از سوي واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران تدوين شده است.
اسامي و مشخصات :
1 – سامان آتشک – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
2 – رشيد آخکندي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : اعدام
3 – هلمت حسن آذر پور – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان مرکزي مهاباد – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
4 – سروت آذرنيوش – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 1 سال و نيم حبس تعزيري
5 – يوسف آرساز – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 7 ماه حبس تعزيري
6 – حميد آرغيش – فعال فرهنگي -هويت طلب ترک – محل نگهداري : زندان خوي – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
7 – رضا آغه ميري – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 16 ماه حبس تعزيري
8 – حسن آقا جاني – جاسوسي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : حبس ابد
9 – هدايت الله آقايي – اخلال در نظم عمومي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال و شش ماه حبس
10 – محمد امين آگوشي – محاربه – محل نگهداري : زندان اروميه – محکوميت : اعدام
11 – احمد آلبوغيش – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 6 سال
12 – يوسف آهنگ خوش – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
13 – رضا ابازري – فعاليتهاي پان ترکيستي و ارتباط با بيگانه – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
14 – طيب ابراهيم زاده – هويت طلب ترک – محل نگهداري : زندان ماکو – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
15 – محمد ابراهيمي – سازمان علم حق عدالت – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 12 سال و 10 ماه حبس تعزيري
16 – محمد رئوف ابراهيمي – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
17 – محمد ابراهيمي – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
18 – محمدعلي ابطحي – اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
19 – اکبر اجدادي – اخلال در نظم – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 32 ماه حبس تعزيري
20 – علي احساني – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان سمنان – محکوميت : 2سال حبس و تبعيد
21 – محمد احساني – متهم پرونده موسوم به ‹براندازي نرم ‹ – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
22 – کيانوش احساني – قصد ساخت مستندي در مورد آيين بهائيت – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 4 سال حبس و 5 ميليون جريمه نقدي
23 – ابراهيم احسن – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
24 – نادر احسني – فعال دانشجويي طيف چپ (داب) – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
25 – هوال احمد – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نقطه نامعلوم – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
26 – علي احمد سليمان – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 5 سال و نيم حبس تعزيري
27 – آمانج احمد عبدالله – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 4 سال بازداشت موقت
28 – طه احمدي – محاربه – محل نگهداري : زندان بندرعباس – محکوميت : 20 سال حبس تعزيري
29 – مادح احمدي – به اتهام ديدار با سران احزاب مخالف – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
30 – علي احمدي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
31 – جهانبخش احمدي – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
32 – هوشيار احمدي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان سنندج – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
33 – جليل احمدي – فعال کارگري – محل نگهداري : زندان دزفول – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
34 – نقي احمدي آذر مقدم – روزنامه نگار – محل نگهداري : زندان تبريز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
35 – بهمن احمدي امويي – روزنامه نگار – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 7 سال و چهار ماه و 74 ضربه شلاق
36 – عزت الله احمديان – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
37 – علي اربابي – هوادار آيت الله بروجردي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
38 – متين ارجان – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
39 – امير رضا اردلان – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي اصفهان – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
40 – ستاره ارکوازي – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
41 – رستم ارکيا – محاربه – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : اعدام
42 – شيلان اروميه اي – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
43 – منصور اسانلو – فعال کارگري – اقدام عليه امينيت ملي – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
44 – خالد استاد قاضي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
45 – زهرا اسد پور گرجي – تردد به مقر مجاهدين در عراق – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
46 – حسن اسدي – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان تبريز – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
47 – سهراب اسماعيل – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : حبس ابد
48 – کوهزاد اسماعيلي – توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان رشت – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
49 – محمد اسماعيل وندي – فعال کارگري – اجتماع و تباني عليه نظام – محل نگهداري : زندان اهواز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
50 – عليرضا اشراقي – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
51 – سيما اشراقيبه – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
52 – بختيار اشرفي کيا – هواداري از حزب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 11 سال حبس تعزيري
53 – حسين اصغري – امنيتي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 8 سال حبس تعزيري
54 – امير اصلاني – نامعلوم – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
55 – حسين اعزامي – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
56 – دکتر ابراهيم افشار – ارتباط با بيگانه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
57 – جعفر اقدامي – شرکت در مراسم خاوران – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
58 – علي الرويسي – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
59 – حبيب الله نادري – جاسوسي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 18 سال حبس تعزيري
60 – مهدي اللهياري – فعال دانشجويي طيف چپ(داب) – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
61 – شيرين الم هويي – محاربه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : اعدام
62 – عمر امامي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي يزد – محکوميت : 21 سال حبس تعزيري
63 – سياوش اميري – بدعت در دين – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
64 – اسعد اميري – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
65 – کيوان اميري الياسي – فعال طيف چپ – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
66 – ياشار اميني – فعاليت تبليغي عليه نظام – محل نگهداري : نا معلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
67 – رضا اميني – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 20 سال حبس تعزيري
68 – اسد اميني – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
69 – هادي اميني – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
70 – رحمت اورامي نژاد – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
71 – جمهور اوزگور – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 13 سال حبس تعزيري
72 – ارسلان اوليايي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 16 سال حبس تعزيري
73 – محمد اوليايي فر – وکيل دادگستري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
74 – سيامک ايقاني – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مرکزي سمنان – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
75 – ساسان بابايي – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
76 – محسن باپيري – توهين به رهبري و خروج غيرقانوني از مرز – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
77 – جهانگير بادو زاده – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : حبس ابد
78 – مسعود باستاني – روزنامه نگار – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
79 – حسين باستاني – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
80 – اسد باوي – محاربه – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
81 – هاني باوي – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : 10 سال تبعيد – محکوميت : 11 سال حبس تعزيري
82 – مسلم باوي – فعال عرب اهواز – مشارکت در بمب گذاري – محل نگهداري : زندان اراک – محکوميت : 16 سال حبس تعزيري و 10 سال تبعيد به اراک
83 – محسن باوي – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : زندان نيک شهر – محکوميت : 20 سال و تبعيد به نيک شهر
84 – عماد باوي – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : ،تبعيد به قائم شهر – محکوميت : 25 سال حبس تعزيري
85 – مهدي باهله – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : حبس ابد
86 – ابراهيم بايرزاده – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مراغه – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
87 – علي بايرزاده – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان تبريز – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
88 – زينب بايزيدي – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان زنجان – محکوميت : 4 و نيم سال حبس و تبعيد به زندان زنجان
89 – افشين بايماني – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
90 – هومن بخت آور – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
91 – علي بخش بذرافکن – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 2 ونيم سال حبس و 5 سال تبعيد
92 – رسول بدلي – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
93 – علي بدلي – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
94 – ناصر برزگر – عضويت و همکاري با گروه هاي معاند نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
95 – حميد رضا برهاني – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
96 – ناظم بريحي – حمل و نگهداري مواد منفجره – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : حبس ابد
97 – هوشيار بشابادي – محاربه – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
98 – شاکر بگي – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 30 سال حبس تعزيري و تبعيد
99 – حميد بنازاده – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
100 – علي اصغر بنازاده – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
101 – کبري بنازاده امير خيزي – ارتباط با سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 5 سال حبس و تبعيد به زندان گوهردشت کرج
102 – مهران بندي – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : بازداشتگاه اطلاعات يزد – محکوميت : 3 و نيم سال حبس تعزيري
103 – ساعد بنفشي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال و نيم حبس تعزيري
104 – مهدي بوئيني – تمرد و تيراندازي به مامورين – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
105 – هيوا بوتيمار – روزنامه نگار – محاربه – محل نگهداري : بازداشتگاه اطلاعات مهاباد – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
106 – قادر بوستانچي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
107 – وحيد بهادري – هويت طلب ترک – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 13 ماه حبس تعزيري
108 – جمال بهادري – توهين به رئيس قوه قضائيه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
109 – علي بهزاديان – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
110 – علي بهزاديان نژاد – وبلاگ نويس – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
111 – مجتبي بيات – توهين به مقدسات – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري و پرداخت 300 هزار تومان جزاي نقدي
112 – عدنان بيانات – اقدام عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان اهواز – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
113 – علي بيکس – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 7 سال و 74 ضربه شلاق
114 – رضا پاشائي – هويت طلب ترک – محل نگهداري : زندان نقده – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
115 – محمد پالش – هوادار پژاک – محل نگهداري : زندان اردبيل – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
116 – عباس پاليزدار – اقدام بر عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
117 – جمال پر – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
118 – محمد پرتوي – شرکت در تجمع اعتراضي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
119 – ايوب پرکار – ارتباط با سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 20 سال حبس تعزيري
120 – محمد امين پروشان – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
121 – علي پرويز – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
122 – خه بات پرويزي – محاربه – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
123 – ستار پرويزي – محاربه – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 16 سال حبس تعزيري
124 – ياسر پرويزي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 2 و نيم سال حبس تعزيري
125 – کاوه پرويزي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
126 – کمال پرويني – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان مرکزي ماکو – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
127 – محمد پورعبدالله – فعال دانشجويي طيف چپ (داب) – محل نگهداري : قزل حصار – محکوميت : 3 سال حبس
128 – احمد پولادخاني – محاربه – محل نگهداري : زندان اروميه – محکوميت : اعدام
129 – بهمن پيکال – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
130 – محمد تابع محمدي – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان عادل آباد شيراز – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
131 – فريدون تابعي – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
132 – کيان تاجبخش – پژوهشگر- تلاش براي اجراي کودتاي مخملي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
133 – علي تاجرنيا – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق
134 – سوسن تبيانيان – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مرکزي سمنان – محکوميت : 18 ماه حبس تعزيري
135 – آرش ترابي – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
136 – حسن ترلاني – محاربه ، اقدام عليه امنيت ملي تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 سال حبس و تبعيد به زندان مرکزي کرمان
137 – حسام ترمسي – ايجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
138 – ساسان تقوايي – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان شيراز – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
139 – احمد تمويي – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي مهاباد – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
140 – طاهر تميمي – دبيرکل جبهه دموکراتيک خلق عرب – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
141 – احسن توپوز – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 13 سال حبس تعزيري
142 – بهروز توکلي – عضو رهبري جامعه بهائيان – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال بازداشت موقت
143 – مجيد توکلي – اجتماع و تباني عليه نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 8 سال و شش ماه حبس تعزيري
144 – وحيد تيزفهم – عضو رهبري جامعه بهائيان – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال بازداشت موقت
145 – مهوش ثابت – عضو رهبري جامعه بهائيان – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال بازداشت موقت
146 – سروش ثابت – اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
147 – رها ثابت – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان عادل آباد شيراز – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
148 – محسن ثقفي – فعال کارگري – شرکت در تجمع روز جهاني کارگر – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
149 – عليرضا ثقفي – نويسنده – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
150 – رقيه جابري – بدعت در دين – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
151 – جواد جابري – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : زندان سپيدار اهواز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
152 – بهروز جاويد تهراني – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
153 – محسن جعفري – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 4 سال زندان و پرداخت 300 هزار تومان جريمه
154 – رضا جعفريان – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
155 – سهراب جلالي – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 2 سال حبس و تبعيد به کاشمر
156 – محمد جلالي – عضويت در گروه هاي معاند – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري و 4 سال تبعيد
157 – زينب جلاليان – محاربه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : اعدام
158 – عباس جليليان – جاسوسي – نويسنده – محل نگهداري : ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 15 ماه حبس تعزيري
159 – فرهاد جمال رشيد – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 4 سال بازداشت موقت
160 – محمد حسن جنيدي – تشويش اذهان عمومي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
161 – کاوه جوانمردي – روزنامه نگار- محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي مراغه – محکوميت : 2 سال حبس و تبعيد به زندان مراغه
162 – رضا جوشن – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
163 – قادر جولا – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
164 – کامران جهانباني – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
165 – اميرعلي چابکزاده – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
166 – عمر چاپراز – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 13 سال حبس تعزيري
167 – حمزه چاوشي – همجنس گرايي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : اعدام
168 – فرزاد چراغ ويسي – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
169 – عبدالامير چلداوي – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
170 – عبدالرحمان چنگالي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 5 سال و نيم حبس تعزيري
171 – خدارحم چهري – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 10 ماه حبس تعزيري
172 – صحاب الدين چهري – اقدام بر عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 16 ماه حبس تعزيري
173 – حسن چيلان – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
174 – فرهاد حاج ميرزائي – اقدام عليه امنيت ملي، تجمع و تباني عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 10 سال و چهار ماه حبس تعزيري
175 – علي حاجي پور – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سردشت – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
176 – جواد حاجيلو – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
177 – وليد حامدي – تبعه کويت – امنيتي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
178 – سعيد حجاريان – اقدام بر عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
179 – امير حجتي – فعال سياسي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 5 ماه حبس تعزيري
180 – ناصر حزابي – بمب گذاري – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
181 – جمال حسن پور – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
182 – عدنان حسن پور – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 16 سال حبس تعزيري
183 – خيبر حسن پور – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان عادل آباد شيراز – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
184 – مجيد حسن زاده – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
185 – جبار حسن عبدالکريم – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 4 سال بازداشت موقت
186 – محمد حسن علي – انصار الاسلام – تبعه عراق – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 4 سال بازداشت موقت
187 – مسعود حسين پناهي – کومله – محل نگهداري : زندان شهر قروه – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
188 – علي حسين نژاد – نامعلوم – محل نگهداري : زندان ماکو – محکوميت : 8 ماه حبس تعزيري
189 – حسين حسيني – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي اردبيل – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
190 – سيد کريم حسيني – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
191 – شاهو حسيني – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان سقز – محکوميت : 8 سال حبس تعزيري
192 – سامي حسيني – محاربه – محل نگهداري : زندان اروميه – محکوميت : اعدام
193 – انور حسين پناهي – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 16 سال حبس تعزيري
194 – ميلاد حسيني کشتان – فعال دانشجويي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس و 15 ضربه شلاق
195 – زانيار حقياني – اقدام بر عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان زاهدان – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
196 – ايوب حقيقي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
197 – ياشار حکاک پور – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان زنجان – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
198 – بشير حمادي – عضويت در گروه هاي معاند – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 5 سال حبس و 4 سال تبعيد
199 – توفيق حمادي – عضويت در گروه هاي معاند – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 5 سال حبس و 4 سال تبعيد
200 – حسين حمزه بني شجاع – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : حبس ابد
201 – حيدر علي حيدري – نامعلوم – محل نگهداري : زندان عادل آباد شيراز – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
202 – علي حيدريان – محاربه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : اعدام – 10 سال
203 – فاتح حيراني – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان اهر – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
204 – امين خاتم پناه – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
205 – صهبا خادمي – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : همدان – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
206 – رضا خادمي – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 20 سال حبس تعزيري
207 – غلام حسين خان عبدلي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
208 – جمال الدين خانجاني – عضو رهبري جامعه بهائيان – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال بازداشت موقت
209 – هژار خاني – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
210 – مهدي خدايي – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
211 – عباس خرسندي – تشکيل جمعيت غيرقانوني – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 8 سال حبس تعزيري
212 – دلشاد خضردشتي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مهاباد – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
213 – حسين خضري – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي قم – محکوميت : اعدام
214 – پيمان خنجري – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : 27 سال حبس تعزيري
215 – هاشم خواستار – عضو کانون صنفي معلمان – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
216 – جمال خوال – شرکت در تجمع اعتراضي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال زندان و سه سال تبعيد به سمنان
217 – ابراهيم خورندي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 23 سال حبس تعزيري
218 – بختيار خوشنام – فعال مدني – محل نگهداري : بازداشتگاه اطلاعات سقز – محکوميت : 1 سال زندان و دو سال اقامت اجباري در سيرجان کرمان
219 – بابک دادبخش – شرکت در مراسم قلعه بابک – محل نگهداري : زندان اردبيل – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
220 – حسين داروغه – واقعه مکينوس – امنيتي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
221 – امين دالوند – تخريب حسينيه شريعت قم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس، 74 ضربه شلاق
222 – ارژنگ داوودي – تباني و توهين – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 14 سال حبس تعزيري
223 – نازيلا دشتي – ارتباط با سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
224 – مراد دغر – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
225 – داوود دفاعي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
226 – علي دنياري – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس و 15 ضربه شلاق
227 – هارون دواني – فعال سياسي کرد – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
228 – سيما ديدار – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
229 – ذبيح الله رئوفي – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس و تبعيد به تويسرکان
230 – سعيد راد – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
231 – منصور رادپور – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
232 – فرزاد راوند – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
233 – آرش رايجي – تشويش اذهان عمومي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
234 – منيژه ربيعي – ارتباط با سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
235 – جلال رجب زاده – نامعلوم – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
236 – سيما رجبيان – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
237 – محمود رحماني – همکاري با دولت عراق – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
238 – ابراهيم رحماني – ارتباط با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
239 – مجيد رحماني – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
240 – يوسف رحماني پور – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان شهرضا اصفهان – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري و تبعيد به زندان شهرضا اصفهان
241 – رحمان رحيم پور – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان اروميه – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
242 – بهروز رحيمي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
243 – پژمان رحيمي – فعاليت کارگري – محل نگهداري : زندان اهواز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
244 – سيوان رحيمي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : بازداشتگاه اطلاعات سپاه – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
245 – انور رستمي – محاربه – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : اعدام
246 – محمد رسولي – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 ماه حبس تعزيري
247 – لقمان رشي – همکاري با احزاب کردي – محل نگهداري : زندان بوکان – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
248 – علي رشيدي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
249 – احمد رشيدي نيا – جاسوسي – محل نگهداري : اتاق 122 ، بند 209 زندان اوين – محکوميت : حبس ابد
250 – ايمان رضاپور – اعتراضات مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 ماه حبس تعزيري
251 – مسعود رضايي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
252 – سعيد رضايي – عضو رهبري جامعه بهائيان – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال بازداشت موقت
253 – شير محمد رضايي – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
254 – کاظم رضايي – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان عادل آباد شيراز – محکوميت : 5 سال و 8 ماه حبس تعزيري
255 – عبدالله رمضان زاده – اقدام بر عليه امنيت ملي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
256 – هاله روحي – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : بازداشتگاه پلاک 100 شيراز – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
257 – بابک روحي – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مشهد – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
258 – حامد روحي نژاد – محاربه – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 10 سال حبس تعزيري
259 – عبدالجليل ريگي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي زاهدان – محکوميت : اعدام
260 – عبدالحميد ريگي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي زاهدان – محکوميت : اعدام
261 – محمد ريگي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي زاهدان – محکوميت : اعدام
262 – محمد كريم زارعي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مركزي طبس – محکوميت : 15 سال حبس تعزيري
263 – جمال زارعي – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 7 سال حبس تعزيري
264 – مهدي زاليه – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : حبس ابد
265 – عبدالامام زايري – حمل و نگهداري مواد منفجره – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : حبس ابد
266 – محمد علي زايله – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : حبس ابد
267 – فراز زهتاب – دانشجو – محل نگهداري : زندان تبريز – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
268 – احمد زيدآبادي – روزنامه نگار – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري و تبعيد
269 – مهدي زيني – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : زندان مرکزي يزد – محکوميت : 3 و نيم سال حبس تعزيري
270 – ناصر ساطوري – عضويت و همکاري با احزاب سياسي کرد – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 20 سال حبس تعزيري
271 – علي ساعدي – محاربه – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : اعدام
272 – عزيز ساعدي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : اعدام
273 – احمد ساعدي – محاربه – محل نگهداري : زندان اهواز – محکوميت : اعدام
274 – کيوان سرابي – ارتباط با گروهاي معاند – محل نگهداري : زندان ابهر – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
275 – سرور سروريان – تبليغ بهاييت – محل نگهداري : همدان – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
276 – محمد سعادت – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
277 – ودود سعادتي – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي اردبيل – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
278 – عبدالله سعيدي – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 2 سال حبس تعزيري
279 – ناصر سعيدي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : زندان سقز – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
280 – رمضان سعيدي – هواداري از حزب کردي – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : 8 سال حبس تعزيري
281 – سام سلامت – تبليغ عليه نظام – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 4 سال حبس تعزيري
282 – علي احمد سليمان – عضويت در احزاب کردي – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 5 سال و نيم حبس تعزيري
283 – داوود سليماني – فعال سياسي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
284 – مصطفي سليمي – محاربه – محل نگهداري : زندان مرکزي سقز – محکوميت : اعدام
285 – مسعود سماواتيان – هوادار آيت الله بروجردي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
286 – مرتضي سمياري – فعال دانشجويي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
287 – اکبر سنجابي – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان ديزل آباد کرمانشاه – محکوميت : حبس ابد
288 – مصطفي سنگ تراش – ارتباط با بيگانه(جاسوسي) – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
289 – سعيد سنگر – عضويت در سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان مرکزي اروميه – محکوميت : حبس ابد
290 – خالد سواري – فعال سياسي عرب – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
291 – حمزه سواري – حمل و نگهداري مواد منفجره – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : حبس ابد
292 – علي سواري – محاربه – محل نگهداري : زندان کارون اهواز – محکوميت : اعدام
293 – ناصر سوداگري – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان رجايي شهر کرج – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري
294 – فرشيد سوداگري – هواداري از سازمان سياسي مخالف نظام – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
295 – امير سورسوري – نامعلوم – محل نگهداري : زندان مرکزي سنندج – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
296 – مهرداد سوري – هوادار آيت الله بروجردي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
297 – ايمان سهراب پور – اقدام عليه امنيت کشور – محل نگهداري : نامعلوم – محکوميت : 3 سال حبس تعزيري
298 – جهانگير سهرابي – عضويت در گروه مذهبي اسلامي – محل نگهداري : زندان اوين – محکوميت : 5 سال حبس تعزيري
299 – بهمن سيدي – فعال سياسي كرد – محل نگهداري : بازداشتگاه اطلاعات سپاه – محکوميت : 6 سال حبس تعزيري
300 – عليرضا سيف – دراويش گنابادي – محل نگهداري : زندان مرکزي قم – محکوميت : 1 سال حبس تعزيري

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s