گزارش راديو ندا از مراسم بزرگداشت يادمان جانباختگان دهه شصت – كلن

صدور مجوز مهد کودک «مذهبی»به 50 مسجد و 10 هیات مذهبی!

جهان زن: رژیم فقهادر تلاش هر چه بیشتر اسلامی کردن جامعه، و به قصد شستشوی مغزی کودکان در صدد ایجاد مهد کودک های مذهبی شده است.بدین ترتیب روند ارتجاعی اسلامی کردن نظام آموزشی به مهد کودک ها هم گسترش یافت.رژیم جمهوری اسلامی در تلاش برای اسلامی کردن نظام آموزشی شکست خورده است . حتی خامنه ایی بارها اقرار کرده که اسلام و حوزه، مدرسه و دانشگاه را از دست داده و در بازی جذب نسل جوان به سوی آرمان های ارتجاعی فقاهتی شکست خورده است. اسلامی کردن مهد کودک ها خود بهترین شاهد شکست شستشوی مغزی نسل جوان است که به همان سرنوشت اسلامی کردن مدرسه و دانشگاه ختم خواهد شد.
ادامهٔ مطلب »

برنامه تلویزیونی « دریچه»

بیانیه اعلام موجودیت هويت ما!

بي ترديد در دوران حساس و تاريخ سازي قرارگرفته ايم. از يك سو به واسطه بحران عميق ساختاري نظام سرمايه داري كه عرصه را بر تهيدستان و مزدبگيران تنگتر ساخته است ، شاهد خيزش هاي نوين توده اي با خواست نان و آزادي در روند مبارزه طبقاتي جاري در سطح جهاني هستيم . از سويى ديگر در سطح داخلى، رژيم جمهورى اسلامي كه در طى نزديك به ٣٤ سال حيات سياه خود حاصلى جز فقر، بيكارى، زندان، شكنجه ،اعدام، سنگسار، زن ستيزى، اعتياد و ….نداشته است در سراشيبى سقوط خود فشار بر اكثريت عظيم جامعه يعنى كارگران و زحمكشان را صد چندان ساخته است .

ادامهٔ مطلب »

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ «بە کجا چنین شتابان؟» احمد اسکندری

شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس ستم ملی برای کسانیکە هیچگاە در این موقعیت قرار نگرفتە باشند کار چندان سادەای نیست. آنچە کە در چند روز اخیر از سوی بخشی از نخبگان ایران در مورد مسئلە ستم ملی در ایران و یا بهتر است بگویم انکار ستم ملی نوشتەاند، هرچند عکس‌العملی در برابر اطلاعیە مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کوملە است، ولی در واقع برخورد بە مسئلە بسیار مهمی است کە میبایست بسیار پیش ازاین مشغلە فکری آنها میبود. این بیانیە خصلت نمای بینشی است کە علیرغم دانش و اطلاع نسبتا جامع امضاءکنندگان آن در مورد مسائل ایران و منطقە، نشان از آگاهی اندک آنان در مورد یکی از مهمترین مسائل چندین دهە اخیر ایران دارد.
ادامهٔ مطلب »

سومین قسمت از گفتگوی امیر جواهری با وحید صمدی ! نوشته شده در سپتامبر 15, 2012

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر: شنبه 25 شهریور 1391 برابر با 15 سپتامبر 2012