مرد شماره دو جمهوری اسلامی کیست؟

hashemi-khamسایت خبری راه کارگر ـ شکست بیت رهبری در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی، امر ناشناخته ای نیست. تنها تک تیراندازان بیت رهبری در «کیهان» تلاش می کنند این واقعیت را کتمان کنند یا امام جمعه های کلام به مزدشان با آنها همسو شوند. اما در میان بخش های گسترده ای از حکومتیان نیز معنای شکست رهبر و بیتش روشن است. بیهوده نیست که هاشمی رفسنجانی برای سرکشی کارهای روحانی می رود و مشاور پارلمانی حسن روحانی، در مصاحبه اش به روشنی بیان می کند که هاشمی رفسنجانی مرد دوم نظام است. چنین سخنی در باره هاشمی رفسنجانی که بیت رهبری تلاش داشت او را همچون خلع از ریاست مجلس خبرگان، از ریاست مجمع تشخیص نظام نیز خلع کند، معنای سیاسی روشنی دارد. خط و سیاست هاشمی رفسنحانی، پیروزی خود بر خط شکست خورده ی رهبر را جشن می گیرد و اینجا و آنجا به رخ می کشاند. دیدارهای منظم هاشمی رفسنجانی با روحانیون مختلف قم و یا دیگر گروه های دولتی و بیان نظراتش در زمینه های گوناگون از جمله مفهوم «رجل سیاسی» و یا جایگاه ایرانیان خارج کشور و دیگر عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز جلوه ای از این تعرض تازه است. تعرضی که به کام تک تیراندازان بیت رهبری و طرفداران «آقا» زیاد خوش آیند نیست. همچنین دیدارهای حسن روحانی با مراجع تقلید در قم نیز به شکل آشکارتری ، بر وزن این مراجع در برابر رهبر رژیم خواهد افرود. مراجعی که در هشت سال گذشته روی خوش به کاندیدای اصلح رهبر و بیتش نشان ندادند. اکنون جنگ جناح های مختلف برای یافتن ردپائی در کابیۀ آتی به موضوعع جدی در سیاست روز جمهوری اسلامی تبدیل شده است
مشاور پارلماني حسن روحاني د‌‌‌‌ر گفت و گو با «قانون»:
كابينه با رهبري هماهنگ مي‌شود‌‌‌‌

مشاور پارلماني حسن روحاني د‌‌‌‌ر گفت و گو با «قانون»: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جایگاه د‌وم را د‌ارند‌.
ما: بعد‌ از انتخابات وقتی آیت ا…‌هاشمی‌در جريان د‌يد‌ار با آقای روحانی به ‌ وی گفت: برای سرکشی آمد‌ه ام، عد‌ه ای اعتراض کرد‌ند‌ که آقای‌هاشمی‌از کد‌ام جایگاه برای سرکشی کارهای د‌کتر روحانی رفته است. چه پاسخی برای این افراد‌ وجود‌ د‌ارد‌؟
او: به این افراد‌ نباید‌ پاسخ د‌اد‌، اما برای مرد‌م می‌گویم که آقای‌هاشمی‌د‌ر راس نهاد‌ مستشار عالی رهبری است که نهاد‌ فراقوه ای و موسس‌‌اش امام(س) است و ریاست آن را رهبری به ایشان ابلاغ کرد‌ه اند‌. حتی د‌ر فضای ظالمانه ای که علیه ایشان بود‌، رهبری ابلاغ را تجد‌ید‌ کرد‌ند‌. آقای‌هاشمی‌تعاملشان با رهبری را همیشه مد‌ نظر د‌ارند‌. ولی از جایگاه خود‌شان نیز، آقای‌هاشمی‌همیشه د‌ر زمان امام و د‌ر زمان بعد‌ از امام و د‌ر زمان آیت ا…‌خامنه‌ای، ولو اینکه رئیس جمهور هم نبود‌ه اند‌، نفر د‌وم مملکت بود‌ه اند‌.
ما: اتفاقا يكي از مسائل همين است ، كجاي قانون آمد‌ه است كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا رئيس مجلس نفر د‌وم مملكت است؟
او: قانون اساسی از نظر ساختار کلی و اجرايی و مد‌يریتی کشور ، رئیس جمهور را نفر د‌وم مملکت معرفی می‌کند‌، اما از نظر شیخوخیت و از نظر جایگاه و نيز اثر گذار بود‌ن و از نظر اینکه مجمع تشخیص هم نهاد‌ی فرا قوه ای است جایگاه د‌وم را د‌ارند‌. د‌ر جلسات مجمع، رئیس جمهور، رئیس قوه قضايیه و رئیس مجلس د‌ر پايین د‌ست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نشینند‌. اما بعضی از بچه سال‌ها و افراد‌ خام و احیانا ساد‌ه انگار و سطحی نگر این جایگاه را نمی‌توانند‌ د‌رک کنند‌ یا خود‌شان را به نفهمی‌یا ناد‌انی می‌زنند‌، که مشکل خود‌شان است. ارج نهاد‌ن از سوی رئیس جمهور منتخب به‌هاشمي، د‌رد‌ بی د‌رمان برای آنها به حساب می‌آيد. اگر این‌ها به افراط‌شان اد‌امه د‌هند‌ و د‌ر آیند‌ه بر آن تاکید‌ کنند‌، د‌ر حوزه، روحانیت با اینها تسویه حساب مقتضی خواهند‌ د‌اشت و د‌رجامعه هم نخبگان.
ما: خب آقایان‌هاشمی، سيد‌ حسن خمینی، خاتمی‌و ناطق نوري از حاميان روحاني بوده‌ا‌ند؛ اين چهره‌ها د‌ر كابينه چه سهمي خواهند‌ د‌اشت ؟
او: شاهد‌ ذره ای سهم خواهی نیستیم. سهم خواهی نه از جانب آقای خاتمی‌وجود‌ د‌ارد‌ ونه از سوی آقای‌هاشمی، ناطق و سید‌ حسن خمینی. آقای د‌کتر روحانی به عنوان چهره فرا جناحی و مورد‌ قبول این آقایان، آزاد‌ است تا کابینه را هر طور که می‌خواهد‌ انتخاب کند‌. ايشان سعی خواهند‌ کرد‌ کابینه را با رهبری هماهنگ کنند‌ زیرا ایشان 50 سال با رهبری رفیق و به شخصیت ايشان علاقه‌مند‌ است .
ما: شما به‌عنوان مشاور پارلماني رئيس جمهوري منتخب ، با مجلس رایزنی کرد‌ه اید‌؟
او: هنوز براي اين‌كار زود‌ است، زیرا د‌ر ابتد‌ا باید‌ تایید‌ رهبری د‌ر کابینه را د‌اشته باشیم به ویژه وزارتخانه‌های حساس و مهم. بعد‌ از آن هم فعلا مجلس د‌ر تعطیلی به سر می‌برد‌ و بعد‌ از آن هم فضای معنوی ماه مبارک رمضان را د‌ر پیش خواهیم د‌اشت و علی القاعد‌ه د‌ر د‌ید‌ وبازد‌ید‌ها و افطارها و جلساتی که بین آقای د‌کتر روحاني و مجلس برقرارخواهد‌ شد‌، تباد‌ل نظر خواهیم کرد‌. رایزنی به معنی واقعی کلمه آن موقع شروع می‌شود‌ که آقای د‌کتر لیست وزرا را به مجلس ارائه کنند‌ و بعد‌ از تنفیذ و تحلیف و مراسم‌هاي قانونی که باید انجام‌ بگیرد‌، بعد‌ ما د‌ر مسیر کاملا تخصصی و هد‌فمند‌ اين‌كار را خواهيم كرد‌.
ما: جريان اصولگرايي سعي مي كند‌ آقاي د‌كتر روحاني را مصاد‌ره كند‌ ، تعامل د‌كتر روحاني با اين طيف چگونه خواهد‌ بود‌؟
او: البته با برخي از گروه‌هاي اصولگرا تعاملات خوبي د‌كتر روحاني د‌اشتند‌ و خواهند‌ د‌اشت و د‌ر همين انتخابات با چهره‌هايي مانند‌ آقاي ناطق نوري همكاري تنگاتنگي وجود‌ د‌اشت ولي جریانی که سعی می‌کرد‌ د‌ر اين انتخابات احمد‌ی نژاد‌ د‌یگری را احیا کند ، این روزها سعی د‌ارد‌ د‌کتر روحانی را مصاد‌ره و اصولگرا معرفی کند‌ و نتیجه بگیرد‌ جریان اصولگرا پیروز است که اینها د‌یگر آد‌رس غلط د‌اد‌ن است. د‌ر راس اين جریان رهبران فکری ای قرار د‌اشتند‌ که روزی می‌گفتند‌ احمد‌ی نژاد‌ مائد‌ه آسمانی است و روز د‌یگر گفتند‌ او سحر شد‌ه و منحرف است. مومن از یک سوراخ د‌وبار گزید‌ه نمی‌شود‌. د‌وستان و نامزد‌هائی که د‌ر مید‌ان حضور د‌اشتند‌ نیز چوب این جریان را خورد‌ند‌. جریانی اصولگرا که نتیجه کارش به قد‌رت رسید‌ن آقای احمد‌ی نژاد‌ و اختلاف‌ها و د‌عواها بین سران قوا و اتفاقات پیش آمد‌ه د‌ر مجلس بود‌.
ما: د‌لیل د‌یگری هم برای شکست اصولگرایان وجود‌ د‌ارد‌؟
او: اصولگرایان به جای اینکه مرد‌م را بفهمند‌، چهرههای افراطی شان سعی کرد‌ند‌ فهم خود‌ را بر مرد‌م تحمیل کنند‌. اما مرد‌م با آن مقابله کرد‌ند‌، اما چون مشی روحانی نقد‌ گفتمان رایج بود‌، مانند‌ خرد‌اد‌ سال 76 منتج به نتیجه شد‌. اصولگرایان د‌ر تقابل با آقای روحانی و عارف خیلی جاهلانه و ناجوانمرد‌انه عمل و حتی سعی کرد‌ند‌ د‌ر کوران رقابت‌ها و میانه تبلیغات خبر سازی کنند‌ که صلاحیت د‌کتر روحانی باید‌ د‌وباره د‌ر شورای نگهبان مورد‌ بررسی قرار گیرد‌، این قبیل موضع گیری‌ها که از روی د‌ستپاچگی و از روی ترس اتخاذ می‌شد‌، تبلیغ مثبتی برای وی بود‌. باید‌ بپذیریم خواست برخی از نمایند‌گان مجلس و تفکر سطحی نگر د‌ر حوزه و خارج آن نامزد‌ی غیر از روحانی بود‌ و آنها بیان می‌کرد‌ند‌ ایشان مد‌ نظر ما نیست و باید‌ به همان عاقبت‌هاشمی‌د‌چار شود‌. این نوع برخورد‌ها نتیجه برعکس د‌اشت.

*****************************************
هشدار جبهه پایداری به روحانی
شرق:16 تیرماه 11392 ـ روحانی آماده باشد چون طبق گفته سخنگوی جبهه پایداری «نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.»
امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری به ایسنا گفته است: «اگر دولت آقای روحانی بخواهد در مواردی مانند توسعه سیاسی و آزادی مدنی وارد شود‌، نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.» قاضی‌زاده در پاسخ به اینکه چه مواردی به نظر جبهه پایداری در حوزه وظایف دولت نیست، گفت: «حمایت ما از دولت بستگی به موضع‌گیری‌های آن دارد، دولت نباید در موضوعات اعتقادی وارد شود‌، ‌اگر دوباره بخواهند مباحث توسعه سیاسی و آزادی مدنی را مطرح کنند و چالش ایجاد کنند، نظارت خواهیم کرد‌، حرف ما این است که دولت باید در جای خودش قرار بگیرد و به وظیفه خودش عمل کند نه اینکه خارج از آن کار کند.»
پیش از این نیز «حسین الله‌کرم»، حسن روحانی را به برگزاری «تظاهرات مردمی» تهدید کرده بود. او با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور گفته بود: «اگر حسن روحانی بخواهد به سمت سیاست‌های اقتصادی کارگزاران که اعلام کرده حرکت کند، باید منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.»
سخنگوی جبهه پایداری اظهارات جالب‌تری نیز داشته، او در همین گفت‌وگو با بیان اینکه«ما مکلف هستیم به دولتی که منتخب است ولو اینکه کاندیدای ما نباشد اگر در چارچوب نظام باشد، کمک کنیم»، همچنین گفته که «اگر آقای روحانی مواضعی را که اخیرا در نشست خبری‌اش اعلام کرده است، قبلا اعلام می‌کرد ما به او رای می‌دادیم.» این سخنان در حالی است که جبهه پایداری پیروزی رییس‌جمهور منتخب را به او تبریک نگفته است. قاضی‌زاده این موضوع را اینطور توضیح داده است: «موضع‌گیری فقط صدور بیانیه نیست، ‌همین که آقای جلیلی که کاندیدای ما بوده است به آقای روحانی تبریک گفته است و همین که در این مدت دبیرکل ما آقای آقاتهرانی دوبار مصاحبه کرده‌اند، مواضع جبهه را نشان می‌دهد‌، صدور بیانیه تنها روش برای اظهارنظر سیاسی نیست.»
محمدحسن آصفری عضو هیات‌رییسه فراکسیون رهروان مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی جبهه پایداری در ابراز تمایل به رای‌دادن به حسن روحانی، در گفت‌وگو با شبکه ایران آن را «حیرت‌آور» خوانده و گفته است: «حرکت جبهه پایداری از احمدی‌نژاد به سوی روحانی حیرت‌آور است. نمی‌دانم جبهه پایداری چگونه از احمدی‌نژاد به روحانی رسید. ازدست‌دادن اصول، ‌آسیب جبران‌ناپذیری به جبهه پایداری وارد خواهد کرد و جای تعجب دارد درحالی‌که هنوز عمر دولت به اتمام نرسیده است، ‌چگونه جبهه پایداری که زمانی حامی درجه یک دولت احمدی‌نژاد بود، با چرخشی 180 درجه‌ای به دنبال نزدیک‌شدن به روحانی است. بهتر است جریاناتی که ادعای پایبندی به اصول و ارزش‌ها دارند، برای رسیدن به پست و منصب، جایگاه خود را زیر سوال نبرند.»
اظهارات سخنگوی جبهه پایداری در حالی است که بخشی از جریان اصولگرایی علت اصلی شکست این جریان در انتخابات ریاست‌جمهوری را جبهه پایداری می‌دانند. حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری آریا گفته است: «مصباح یزدی نقش بسزایی در عدم موفقیت اصولگرایان داشت.» وی با بیان اینکه برای نظر آیت‌الله مصباح در انتخابات احترام قایلیم، گفته: «آقای مصباح اول تاکید داشتند در زمین و آسمان فقط لنکرانی اصلح است اما بعدا از جلیلی حمایت کردند بنابراین به‌طور حتم ایشان هم در عدم موفقیت اصولگرایان نقش بسزایی داشتند زیرا اگر این جریانات با هم بودند افراد اصولگرا که در اردوگاه اصولگرایی کاندیدا شده بودند، موفق می‌شدند. او افزود: جامعتین انجام وظیفه کرد و تمام تلاش خود را برای به‌وحدت‌رساندن اصولگرایان انجام داد اما کاندیداهای اصولگرا بر مرکب جهل سوار شده بودند و هرکدام فکر می‌کردند رییس‌جمهور هستند. انتقاد از جبهه پایداری تا آنجا پیش رفته که برخی از اصولگرایان معتقدند:«جبهه پایداری با رفتار و گفتار صدر تا ذیل خود نشان داد که رای بیشتر حسن روحانی، برایش قابل هضم‌تر از فزونی آرای محمدباقر قالیباف است.»
با همه اینها شاید روحانی باید خود را آماده کند، حتی پیش از اینکه پا در پاستور بگذارد، به این دلیل ساده که کسانی برایش شمشیر را از رو بسته‌اند.
*******************************
علی مطهری:
اصلاح‌طلبان اهداف خود را در آرمان‌های روحانی دیدند
خبرآنلاین: علی مطهری تاکید دارد: «در شادی مردم پس از اعلام نتیجه انتخابات، هیچ شعاری علیه نظام وجود نداشت؛ چون مسوولان نظام تجربه سال 88 را در اختیار داشتند. در سال 88 فضا دوقطبی شد و هیجانی شد. به نظر من سوءاستفاده از سخنان رهبری و القای اینکه نظر ایشان به احمدی‌نژاد است، نقطه آغاز فتنه 88 بود. اما در سال 92 رهبر انقلاب با درایت بارها گفتند کسی نظر من را نمی‌داند، حتی خانواده‌ام هم نمی‌دانند، راه سوءاستفاده را بستند. همچنین رهبر انقلاب به نهادهای نظامی گوشزد کردند که در انتخابات دخالت نکنند که همه اینها در تامین سلامت انتخابات بسیار مهم بود.»
او همچنین خواستار پایان‌یافتن حصر است: «بعد از این انتخابات و با توجه به آشتی ملی که در جامعه پیدا شد، ضرورتی برای ادامه برخی تصمیمات از جمله حصر برخی افراد وجود ندارد. دلایل امنیتی هم برای ادامه این کار از این پس قانع‌کننده نیست. چون قبلا می‌گفتند آزادی اینها ممکن است باعث فعال‌شدن جنبش سبز و اخلال در امنیت کشور شود ولی الان بخش اعظم جنبش سبز با نظام آشتی کرده است و ضرورتی برای ادامه این حصر نیست هرچند قبلا بارها اعلام کرده‌ام که اساسا حصر بدون محاکمه، نباید انجام می‌شد. آقایان موسوی و کروبی اگر محاکمه می‌شدند و فرضا به چند سال زندان محکوم می‌شدند، چون از خود دفاع کرده بودند و حرف‌هایشان را زده بودند و حقایق برای مردم روشن شده بود، وجه حقوقی و قانونی داشت اما به‌طور کلی مجازات بدون محاکمه از نظر حقوق شهروندی و از نظر قوانین مردود است.»او معتقد است همین که خبرگزاری «فارس»، ساعت 9 شب اعلام نکرد که چه کسی پیروز شد و همین که آرام‌آرام نتیجه انتخابات اعلام شد، باعث شد که به هیجان‌ها دامن زده نشود. مطهری، آیت‌الله هاشمی را «اصلاح‌طلب اصطلاحی» نمی‌داند اما تاکید دارد که ایشان شرایط را خوب درک کرد و از ظلمی که در ردصلاحیتش به او شده بود، گذشت و به عبارتی از حقش گذشت و تصمیمی گرفت که احساسی نبود. اگر این آقایان یک تصمیم احساسی می‌گرفتند و قهر می‌کردند، بخش وسیعی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کردند. به این ترتیب مدیریت این هشت‌سال ادامه و افراط‌ها استمرار می‌یافت. شرایط خیلی بدی پیش می‌آمد و شاید آقای هاشمی به سرنوشت
آیت‌الله منتظری دچار می‌شد و آقای خاتمی شرایط بدی پیدا می‌کرد. ولی الحمدلله مردم آمدند و شرایط را طوری تغییر دادند که پیروزی بزرگی برای انقلاب بود و در واقع انقلاب اسلامی به مسیر اصلی‌اش بازگشت. البته روحانی یک اصلاح‌طلب اصطلاحی نیست، بلکه یک اصولگرای اصلاح‌طلب است، یعنی فراجناحی و مستقل است. منتها حامیان او در این انتخابات بیشتر اصلاح‌طلبان بودند و شخصیت‌های اصولگرا کمتر حاضر شدند به‌طور علنی از ایشان حمایت کنند، ما می‌توانیم پیروزی وی را پیروزی اصلاح‌طلبان و شکست اصولگرایان بنامیم.»
او معتقد است اصولگرایان برای سرپوش‌گذاشتن روی این شکست به توجیه مساله روی آورده‌اند اما یادمان نرفته همین آقایان، روحانی را از ساکتان فتنه می‌نامیدند و وقتی که من گفتم که رییس‌جمهور آینده بهتر است از ساکتان فتنه باشد، اسباب تعجب عده‌ای و اسباب مزاح برخی شد و این حرف مرا عجیب تلقی کردند در حالی که این پیش‌بینی به حقیقت پیوست. آنها سیدمحمد خاتمی را وطن‌فروش و ستون پنجم دشمن و مفسدفی‌الارض می‌نامیدند و توهین‌های زیادی هم به آقای هاشمی می‌کردند و اکنون کاندیدای مورد نظر این دو نفر پیروز شده است. تحلیل این نماینده مجلس از دلایل شکست اصولگرایان این است: «اصولگرایان خیالشان از طرف رقیب راحت بود و فکر می‌کردند شورای نگهبان رقبای جدی آنها را ردصلاحیت می‌کند. عامل دیگر شکست اصولگرایان بی‌توجهی آنها به شرایط جامعه و نیازهای جامعه است و تعصب گروهی. البته برداشت غلط بسیاری از آنها از اصل ولایت فقیه نیز در شکست آنها بی‌تاثیر نبوده، برخی اصولگراها می‌گفتند به دلیل توصیه‌های رهبری به وحدت و حمایت ایشان از دولت، نباید مجلس اقدامی بکند. در حالی که هر رییس‌جمهوری، چه آقای احمدی‌نژاد باشد چه هر فرد دیگری که چنین سخنی بر زبان جاری کند که «قانون را اجرا نمی‌کنم» این امر به معنی استبداد و به توپ‌بستن مجلس و بر بادرفتن همه دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مجلس نمی‌تواند سکوت کند. چنین فردی حتی یک روز هم نباید در جایگاه ریاست‌جمهوری باشد. در خیلی از این موارد اصولگراها سکوت و توجیه می‌کردند و زمانی که ما می‌خواستیم سوال از رییس‌جمهور را مطرح کنیم مخالفت و کارشکنی می‌کردند. در برخورد با برخی وقایع هم همین رفتار را داشتند. به‌عنوان مثال یک وبلاگ‌نویس منتقد در زندان فوت می‌شود و من از وزیر کشور در این خصوص سوال می‌کنم. این امر باعث انتقاد برخی اصولگرایان شد که می‌گفتند من باعث تضعیف نظام شدم و نظام را محاکمه کرده‌ام.» مطهری معتقد است که گاهی اصولگرایان فرمایشات رهبری را به نفع خودشان تفسیر می‌کنند و از زیر بار وظایفشان شانه خالی می‌کنند و پشت سر رهبری پنهان می‌شوند به‌طوری که راه قانون‌شکنی و انحراف را هموار می‌کنند و به بهانه حفظ نظام، چشم بر خیلی از تخلفات و انحرافات مسوولان می‌بندند. اینها عواملی است که در نگاه مردم به اصولگرایان تاثیرگذار است و اصولگرایان را افرادی معرفی می‌کند که همواره مدافع وضع موجودند و با هر اصلاح و تغییری مخالفند. مردم از چنین رویکردی راضی نیستند. به گفته او، اصلاح‌طلبان در این انتخابات از یک رهبری خوبی برخوردار بودند، آقای عارف با فداکاری کنار رفت، حمایت آقایان خاتمی و هاشمی از آقای روحانی و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات بسیار موثر بود و اصلاح‌طلبان این قاعده عقلی را به کار بستند که «ما لایدرک کله لایترک کله» یعنی آنچه که همه آن را نمی‌توان به دست آورد کل آن را نباید رها کرد. اصلاح‌طلبان تعصب به خرج ندادند که روحانی یک «اصلاح‌طلب اصطلاحی» نیست که رسما در گروه آنها باشد، بلکه وقتی اهداف اصلاح‌طلبانه را در آرمان‌های روحانی دیدند به سمت او حرکت کردند. آقای خاتمی در اینجا نقش اساسی داشت، چون از سوی افراطیون اصلاح‌طلب تحت فشار بود که حتما از یک اصلاح‌طلب ایده‌آل حمایت کند نه از یک چهره میانه‌رو مثل آقای روحانی. اما آقای خاتمی کار هوشمندانه‌ای کرد. البته حتی اگر آقای عارف هم پیروز می‌شد، او هم یک اصلاح‌طلب معتدل و نزدیک به اصولگرایان معتدل بود.
*******************************
برف فراق ! (يادداشت روز)
حسين شريعتمداري

کیهان 16 تیرماه 1392
هفت سال قبل طي يادداشتي با عنوان «رقص مار» نسبت به بهره‌گيري مسئولان محترم نظام از افراد و جريانات بدسابقه‌اي که بارها در آزمون عملي صداقت رفوزه شده‌اند، هشدار داده بوديم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پي‌آمدهاي خسارت‌آفرين و ناگوار آن، گريبان مسئولان بي‌توجه را گرفت. در يادداشت ياد شده به داستاني از مثنوي مولوي اشاره داشتيم که امروز هم وصف حال است و عبرت‌انگيز و درس‌آموز.
در مثنوي ملاي رومي داستان مردي آمده است که در کوهستاني سرد و پوشيده از برف، مار نيمه‌جاني يافته بود و با اين تصور که حيوان از رمق افتاده و ديگر خطري ندارد، آن را در سبدي نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکه‌اي به نمايش گذارد و درهم و ديناري به چنگ آورد. مدتي بعد به بغداد رسيد و در ميدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشاي رقص مار دعوت کرد. از هنر خويش در اهلي کردن مار وحشي و به فرمان آوردن افعي خطرناک سخن‌ها گفت و در حالي که مردم به تماشاي هنرنمايي معرکه‌گير، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هواي داغ و تب‌دار بغداد، به رمق آمده و جان تازه يافته است. افعي با رهايي از قفس به اين سوي و آن سوي ميدان خزيد و اين و آن را به نيش زهرآگين خود گزيد… و مارگير اولين قرباني بود. ملاي رومي در پايان اين داستان خطاب به مارگير غفلت‌زده مي‌گويد؛
اژدها را دار در برف فراق
هين مکش او را به خورشيد عراق
در يادداشت کيهان دوشنبه 10 تيرماه جاري با عنوان «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنايات سران و عوامل فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 به رئيس جمهور منتخب دلسوزانه توصيه شده بود براي حفظ جايگاه رياست جمهوري و پاسداري از رأي مردم که به امانت نزد ايشان است، از به‌کارگيري عوامل فتنه در کابينه خود، اجتناب کند. اين هشدار دوستانه که با استناد به نمونه‌هاي غيرقابل انکاري از خيانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار مي‌رفت به مذاق بيرون‌گراي اصحاب فتنه خوش نيامده و براي آن که ماجراي وطن‌فروشي آنان در جريان فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 بازخواني نشود، به فرافکني روي آورده و کوشيدند صورت مسئله را تغيير دهند و قضيه را به تلاش اصولگرايان براي مصادره آراي دکتر روحاني نسبت دهند و حال آن که اصولگرايان برخلاف توهم‌پراکني اصحاب فتنه و مدعيان اصلاحات، نيازي به مصادره آراي رئيس جمهور منتخب ندارند زيرا گفتمان اصولگرايي چنان با اعتقادات و باورهاي عميق توده‌هاي چند ده‌ميليوني مردم عجين است که شکست نامزدهاي اصولگرا در انتخابات و هيچ رخداد ديگري نمي‌تواند کمترين آسيبي به آن برساند. براساس همين باور و نيز اعتماد به نامزد پيروز بود که نامزدهاي اصولگرا با نجابتي که سران و عوامل فتنه 88 از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتيجه انتخابات، پيروزي ايشان را تبريک گفته و به ملاقات رئيس جمهور منتخب رفتند و حتي وزراي دولت کنوني نيز به ديدار آقاي روحاني شتافتند و ضمن تبريک به ايشان، گزارشي از حوزه مسئوليت خويش را به رئيس جمهور منتخب ارائه کردند. اين نجابت و قانون‌گرايي در حالي بود که سران و عوامل داخلي فتنه 88 بعد از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم، بي‌اعتناء به رأي مردم، فاز بعدي پروژه از قبل ديکته شده مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس را به اجرا گذاشتند و با ادعاي تقلب در انتخابات که دستور آن از سوي نظريه‌پردازان کودتاهاي مخملي ابلاغ شده بود، دست به آشوب‌‌ خياباني زدند. گفتني است کيهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهاي مخملي و نظرات مشترک و فرموله جين شارپ، جرج سوروس، ريچارد رورتي، جان‌کين… و نيز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامي مراحل فتنه 88 را قبل از آن که از سوي سران و عوامل داخلي فتنه به اجرا درآيد، پيش‌بيني کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. از جمله و به عنوان نمونه- فقط يک نمونه- مي‌توان به تيتر اول کيهان روز 20 خرداد 88 يعني 2 روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود «اين هشدار جدي است. آخرين پرده سناريوي افراطيون، آشوب‌ پس از شکست» کيهان که به عالم غيب دسترسي نداشت، پس چگونه پيش‌بيني کرده بود که اصحاب فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوب‌هاي خياباني دست مي‌زنند؟! پاسخ يک جمله بيش نيست و آن، اينکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمريکا و انگليس و اسرائيل دستور مي‌گرفتند و مطابق فرمولي که به آنها ديکته شده بود، بايستي بعد از انتخابات با ادعاي تقلب که کليدواژه تمامي کودتاهاي مخملي است، دست به آشوب مي‌زدند، و ديديم و ديديد که زدند. بنابراين، سخن درباره اصولگرا يا اصلاح‌طلب بودن آقاي دکتر روحاني اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهي است ولي ماجراي اصلي بسيار فراتر از آن است و پاي يک هشدار جدي نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بيروني در کابينه رئيس جمهور منتخب در ميان است. مارهاي از رمق افتاده‌اي که به قول ملاي رومي و به حکم عقل سليم نبايد آنها را به آفتاب داغ بغداد کشيد و جان دوباره بخشيد!
آيا با توجه به صدها سند غيرقابل انکار که از خيانت اصحاب فتنه حکايت مي‌کند، حضور و نفوذ- هرچند غيرمستقيم- آنها در کابينه آقاي دکتر روحاني جفا به اسلام و انقلاب و بي‌اعتنايي به مردمي نيست که از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب با دشمني‌ها و کينه‌توزي‌هاي مثلث آمريکا و انگليس و اسرائيل روبرو بوده و در اين راه خون‌ها داده، خون دل‌ها خورده و سختي‌هاي طاقت‌فرسا را تحمل کرده‌اند؟! به کيهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا مي‌گويند که چرا حرمت نگه نمي‌دارد؟! که بايد پرسيد؛ کساني که اسلام را پاس نمي‌دارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسين(ع) اهانت مي‌کنند، تصوير مبارک حضرت‌امام(ره) را پاره و لگدمال مي‌کنند؟ به حمايت از اسرائيل و آمريکا شعار مي‌دهند، با گروه‌هاي تروريستي عليه مردم وطن‌ خويش ائتلاف مي‌کنند، از پادشاه وهابي عربستان سعودي براي مقابله با جمهوري اسلامي کمک مالي مي‌گيرند و… چه حرمتي دارند؟! از کي تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسين(ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامي پيشي گرفته است؟! آنان حتي حاضر به محکوم کردن خشک و خالي جنايات ياد شده هم نيستند.
سخن اين است و يک کلام هم بيش نيست که حضور اصحاب فتنه در کابينه رئيس‌جمهور منتخب بدون کمترين ترديد، آسيب‌هاي جدي به نظام و مردم پاکباخته اين مرز و بوم به دنبال دارد و در اين ميان دکتر روحاني به يقين اولين قرباني خواهد بود. چرا که ايشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکني نيست، بر اجراي قانون‌اساسي تاکيد دارد و اين، هر دو با هويت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است.
و اما، دکتر روحاني علي‌رغم تلاش فراوان مدعيان اصلاحات و برخي از سران و عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است که پاي در چنبره فريب آنان بگذارد و اعتبار رأي مردم و مسئوليت‌ حساس رياست بر قوه مجريه نظام مقدس اسلامي را در پيوند با اين جريان به دست باد بسپارد.
در بخش پاياني اين وجيزه گفتني است که اين روزها، اصحاب فتنه، برخي از مدعيان اصلاحات، تعدادي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، سايت‌هاي وابسته به جريانات ضدانقلاب فراري و رسانه‌هاي فارسي زبان بيگانه در اقدامي هماهنگ کيهان را به باد ناسزا گرفته‌اند که چرا ادعا مي‌کند دکتر روحاني اصولگراست؟ و اين در حالي است که کيهان قبل از انتخابات با توجه به حمايت برخي از سران و عوامل فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 بيم آن داشت که ايشان با جريان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر اين باور است که آقاي روحاني نبايد اعلام حمايت آنها را مي‌پذيرفت . اما، ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوري اسلامي ايران در اولين کنفرانس خبري خود وابستگي رأي خويش به مدعيان اصلاحات را نفي کرد و بر مواضعي تاکيد ورزيد که اصولگرايان روي آن تاکيد داشته و دارند. آقاي روحاني هنوز هم با تفاوتي نه چندان زياد بر همان مواضع اصرار دارند. از اين روي بود که کيهان نتيجه گرفت اولا؛ مدعيان اصلاحات علي‌رغم سروصدا و هياهويي که به راه انداخته‌اند، در انتخابات اخير شکست خورده‌اند، ثانيا؛ با توجه به مواضع آقاي روحاني، اصولگرايي- و نه اصولگرايان به مفهوم تقسيم‌بندي سياسي آن- پيروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهاي اصولگرا بنا به دلايلي که اشاره شده بود، پيروز انتخابات نبوده‌اند… و اکنون نيز کيهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندي و درايت آقاي روحاني بعيد مي‌داند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمايت از مواضع اصولگرايانه رئيس‌جمهور منتخب را وظيفه خود مي‌داند…
حسين شريعتمداري
**********************
بر سر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
تنش میان دو مشاور علی خامنه‌ای بالا گرفت

۱۶ تیر ۱۳۹۲
دیگربان ـ تنش لفظی میان دو مشاور علی خامنه‌ای بر سر یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نقش هر یک از آن‌ها در شکست محافظه‌کاران در این دوره از انتخابات بالا گرفته است.
دور تازه این تنش‌ها از زمانی آغاز شد که غلامعلی حداد عادل٬ یکی از اعضای «ائتلاف ۲+۱» محافظه‌کاران٬ طی سخنانی از علی‌اکبر ولایتی به خاط پایبند نبودن به اصول این ائتلاف انتقاد کرد.
آقای حداد عادل بی‌آنکه نامی از ولایتی ببرد٬ به طور تلویحی وی را یکی از عوامل شکست محافظه‌کاران در این دوره از انتخابات معرفی کرده بود.
علی‌اکبر ولایتی هم روز شنبه (۱۵ تیر) در واکنش به این اظهارات٬ خطاب به حداد عادل گفت: «ترجیح می‌دهم سکوت خود را ادامه دهم، اما این خویشتن‌داری منوط به پایان یافتن رفتارهای غیراخلاقی است.»
ولایتی افزوده که «شرایط ائتلاف را ناقص و یک سویه بیان می‌کنند و تصور می‌کنند که تکرار یک حرف نادرست موجب تصدیق آن خواهد شد که یقینا چنین نیست.»
وی همچنین اضافه کرده که «اخلاق مداری در سیاست امری نیست که لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهای سیاسی یک فرد بهترین گواه آن است.»
با گذشت بیش از سه هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری٬ تنش‌ها میان محافظه‌کاران بر سر معرفی عامل اصلی شکست این جریان در این دوره از انتخابات همچنان ادامه دارد.
بسیاری از محافظه‌کاران از محمدتقی مصباح یزدی٬ جبهه پایداری و عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان سه عامل مهم شکست انتخاباتی این جریان نام می‌برند.
گروهی دیگر نیز تک‌روی علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی را از دیگر عوامل این شکست می‌دانند.
ولایتی:تداوم سکوتم منوط به پایان یافتن رفتارهای غیر اخلاقی است
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ – ۱۶:۱۰
علی اکبر ولایتی در واکنش به اظهارات اخیرحدادعادل درباره ائتلاف 1+2 ، با بیان‌ این‌که ترجیح می‌دهم سکوت خود را ادامه دهم، تصریح کرد که این خویشتن داری منوط به پایان یافتن رفتارهای غیر اخلاقی است.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: من از اظهارات اخیر آقای دکتر حداد عادل تعجب کردم ؛ چرا که ایشان بخشی از مسائل پشت پرده ائتلاف 1+2 را اطلاع دارند و می‌دانند که توافقات مورد ادعای طرف مقابل عاری از صحت است. البته دلیل کنار کشیدن ایشان از ادامه رقابت‌ها نیز چیز دیگری بوده است، زیرا در بیانیه انصراف خود اعلام نکردند که به نفع ائتلاف و یا حتی شخص خاصی کنار می‌روند.
وی تصریح کرد: در یک ماهه اخیر حجم تخریب و تهمت علیه بنده چنان بوده که گاه دیگران را به تاسف وامی داشت. شرایط ائتلاف را ناقص و یک سویه بیان می کنند و تصور می‌کنند که تکرار یک حرف نادرست موجب تصدیق آن خواهد شد که یقینا چنین نیست.
ولایتی یادآور شد:آنچه به اینجانب مربوط می‌شده است را پاسخ نگفتم تا شیرینی حماسه حضور ملی در انتخابات در کام ملت تلخ نشود. اکنون که در آستانه ماه مبارک رمضان یعنی ماه تهذیب و خود سازی قرار داریم، ترجیح می‌دهم سکوت خود را ادامه دهم، اما این خویشتن داری منوط به پایان یافتن رفتارهای غیر اخلاقی است.
وی گفت:عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد.‌ خود و دیگران را به صبر و مدارا و واقع بینی سفارش می‌کنم. پر واضح است که اخلاق مداری در سیاست امری نیست که لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهای سیاسی یک فرد بهترین گواه آن است.بودم آن روز من از طائفه دُرد کشان /که نه از تاک ، نشان بود و نه از تاک نشان
********************************
پس لرزه‌های شكست و در پاسخ به بداخلاقی ها
ولایتی: سکوتم را می شكنم
بهار ـ سیاست / ریحانه طباطبایی

علی‌اکبر ولایتی بالاخره واکنش نشان داد. وزیر خارجه اسبق کشورمان، در واکنش به اظهارات اخیر حدادعادل درباره ائتلاف 1+2، با بیان‌ این‌که ترجیح می‌دهم سکوت خود را ادامه دهم، تصریح کرد که این خویشتنداری منوط به پایان‌یافتن رفتارهای غیراخلاقی است.»
البته این شکست سکوت، کامل نیست. او فعلا به اظهارات روز جمعه گذشته حداد‌عادل در تلویزیون اعتراض کرده، اما به آن‌ها پاسخی نداده است. حداد‌عادل در برنامه تلویزیونی شناسنامه در پاسخ به این سوال که ائتلاف بین اصولگرایان، درمجموع رخ نداد، گفت: «این مسئله را باید از بقیه سوال کنید. من بر عهدی که بستم استوار ماندم. ‌ای‌کاش وحدتی که مقصود اصلی ما از ائتلاف بود حاصل می‌شد. انصراف من دو روز پس از آخرین مناظره بود، زیرا حضور خود را در مناظره‌ها و تبلیغات لازم دیدم و فکر نمی‌کنم کسی منکر این قضیه باشد.»
حداد‌عادل افزود: «من اگر زودتر انصراف می‌دادم فرصت خود را از دست می‌دادم، ماندم تا سیاه‌نمایی نکرده باشم. ماندم تا برای آموزش مار به جای نوشتن آن نقاشی نکشم -کاری که بعضی انجام دادند- ماندم تا حرف نظام و انقلاب را بزنم. در هر صورت ما قراری داشتیم، اگر بین بنده و ولایتی و قالیباف یکی رای بیشتری داشت ائتلاف کرده بودیم که دو نفر دیگر کنار برود و ما نباید می‌ماندیم. کناررفتن ما از انتخابات از روز اول محتمل بود و نظرسنجی‌ها حکایت می‌کرد که فرد دیگری از من جلوتر است؛ بنابراین کار معقولی انجام دادم.»
درواقع غلامعلی حداد‌عادل خوب می‌دانست که رای ندارد. نظرسنجی‌ها او را یک‌نفر مانده به آخر می‌دانستند. قرار بر این بود هرکسی در ائتلاف رای بیشتری دارد بماند، هرچند از روز نخست بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که نتیجه این ائتلاف ماندگاری سه ضلع است؛ سه ضلع ائتلاف، یعنی غلامعلی حداد‌عادل، علی‌اکبر ولایتی و محمدباقر قالیباف تا روز آخر با هم رقابت کردند، حداد‌عادل فقط سه روز زودتر کنار کشید آن‌هم نه به نفع کسی، کلا خواست کنار بکشد. این سه نفر در مناظره‌ها هم رودرروی هم قرار گرفتند و با هم حتی مشاجره هم کردند و آن‌قدر کار بالا کشید که محسن رضایی متعجبانه پرسید این چه ائتلافی است که اعضایش با یکدیگر دعوا دارند.
اما کار جایی بیخ پیدا کرد که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون اجماع کردند. محمدرضا عارف، نامزد اصلاح‌طلبان، کنار کشید و حسن روحانی نامزد نهایی جریانی شد که‌میلیون‌ها رای داشت.
48ساعت آخر اصولگرایان به تکاپو افتادند. درخواست و نامه و عتاب و خطاب به نامزدهای اصولگرایان که اصلاح‌طلبان در یک قدمی پیروزی هستند و اگر همه شما یکی نشوید، هشت سال زحماتمان بر باد می‌رود و آن‌ها برنده انتخابات هستند و شما هم دنیا را باخته‌اید و هم آخرت را. در این میان بیشترین شایعات پیرامون علی‌اکبر ولایتی بود.
گفته می‌شد بهترین حالت این است که ولایتی و جلیلی کنار بکشند و قالیباف نامزد نهایی این جریان باقی بماند. از روز چهارشنبه خبرهای ضدونقیضی بود که منتشر می‌شد. بیشترین اخبار حول کنارکشیدن ولایتی می‌چرخید. خبرها می‌گفت که ولایتی کنار می‌کشد یا کنار کشیده است. درواقع فشارهای خبری روی وزیر خارجه دوران جنگ بود تا به دلیل فشار رسانه‌ای کنار بکشد، اما درنهایت ولایتی به قول خود اسیر این بی‌اخلاقی‌ها نشد و در انتخابات باقی ماند.
حالا ولایتی از تمامی صحبت‌ها خسته شده است. به نظر می‌رسد تمام آنچه در انتخابات رخ داد برخلاف توافقاتشان بوده است. قرار نبود ولایتی کنار برود، شاید قرار بود ولایتی کنار بکشد و همه رای اش را در سبد ولایتی بریزد. خصوصا آن‌که قالیباف در مناظره‌ها خراب کرد. او داستان‌هایی را پیش کشید تا با آن‌ها بتواند دبیر شورای امنیت دوران اصلاحات و وزرای کابینه اصلاحات را وادار به چالش کند، اما خود وارد چالش شد. هم اعضای وقت دفتر تحکیم وحدت حافظه خوبی داشتند و هم حسن روحانی خوب از آن جلسات خبر داشت. آرای قالیباف ناگهان افول کرد. طبقه متوسطی که می‌خواست به او رای دهد به سمت نامزد مورد اجماع جریان اصلاحات گرایش بیشتری پیدا کرد. پس شاید بهتر بود پس از آن اشتباهات فاحش، قالیباف کنار بکشد و ولایتی باقی بماند. مردم از او در مناظره‌ها راضی‌تر بودند. حداد هم کنار می‌کشید درنهایت بیشتر رای قالیباف از آن ولایتی می‌شد، هرچند موج روحانی بلند‌تر از این حرفا بود.
بالاخره ولایتی مرد خونسرد وزارت خارجه عصبانی شد، البته او در مناظره‌ها هم عصبانی شد و با جلیلی بحث کرد و پاسخ هم‌گروهی‌هایش را با تندی داد. همین‌ها هم موجی از بداخلاقی‌ها را پیرامونش به وجود آورد که حالا بیشتر شده است. او در گفت‌وگو با ایسنا درباره اظهارات اخیر حداد گفت: «من از اظهارات اخیر آقای دکتر حداد‌عادل تعجب کردم؛ زیرا ایشان بخشی از مسائل پشت پرده ائتلاف 1+2 را اطلاع دارند و می‌دانند که توافقات مورد ادعای طرف مقابل عاری از صحت است. البته دلیل کنارکشیدن ایشان از ادامه رقابت‌ها نیز چیز دیگری بوده است، زیرا در بیانیه انصراف خود اعلام نکردند که به نفع ائتلاف یا حتی شخص خاصی کنار می‌روند.»
وی تصریح کرد: «در یک ماهه اخیر حجم تخریب و تهمت علیه بنده چنان بوده است که گاه دیگران را به تاسف وامی‌داشت. شرایط ائتلاف را ناقص و یک‌سویه بیان و تصور می‌کنند که تکرار یک حرف نادرست موجب تصدیق آن خواهد شد که یقینا چنین نیست.»
ولایتی یادآور شد: «آنچه به اینجانب مربوط می‌شده است را پاسخ نگفتم تا شیرینی حماسه حضور ملی در انتخابات در کام ملت تلخ نشود. اکنون که در آستانه ماه مبارک رمضان، یعنی ماه تهذیب و خود‌سازی قرار داریم، ترجیح می‌دهم سکوت خود را ادامه دهم، اما این خویشتنداری منوط به پایان‌یافتن رفتارهای غیراخلاقی است.»
وی گفت: «عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد. خود و دیگران را به صبر و مدارا و واقع‌بینی سفارش می‌کنم. پرواضح است که اخلاق‌مداری در سیاست امری نیست که لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهای سیاسی یک فرد بهترین گواه آن است. بودم آن روز من از طائفه دُرد کشان‌/که نه از تاک، نشان بود و نه از تاک نشان.»
****************************
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام :
در شرف تحولات عظيم سياسي و اجتماعي هستيم
بايد به مشکلات اهل سنت رسيدگي شود

گروه سياسي ـ مردم سالاری : گمانه زني‌ها در مورد سفر آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني به مشهد همچنان ادامه دارد، برخي معتقدند که وي براي ايجاد بستر مناسب براي فعاليت دولت آينده با گروه‌هاي تاثيرگذار اين شهر پراهميت و در آستانه تشکيل کابينه به مشهد عزيمت کرده است و برخي اذعان دارند که‌هاشمي نشان داد که پس از رد صلاحيتش همچنان توانمند و داراي نفوذ در بخش‌هاي مختلف جامعه است که البته راي مردم به روحاني حاوي «نه» به اصولگرايان و سياستهاي افراطي بود که در اين هشت ساله ادامه داشت. همواره قم و مشهد هم به لحاظ سياسي و هم اجتماعي همچنين خاستگاه روحانيون از اهميت زيادي برخوردار بوده است و در تصميم‌گيري‌هاي کلان اين تاثير و نفوذ را مشاهده کرده‌ايم. تندروي‌هاي صورت گرفته در اين هشت سال به گونه‌اي بود که چهره‌هاي تاثيرگذار بعد از انتخابات 88 کمتر فرصت سفر به نقاط مختلف کشور را پيدا مي‌کردند و عموما اقشار و گروه‌هاي مختلف در دفتر اين شخصيت‌ها به صورت ديدارهاي خصوصي يا علني حضور پيدا مي‌کردند و انتخاب روحاني فرصتي ايجاد کرده است که بسياري از مسائل و چالش‌هاي پيش آمده و برنامه ريزي بهتر براي آينده با همراهي گروه‌هاي مرجع صورت پذيرد و توجه به سخنان آيت‌الله‌هاشمي در اين ديدارها در مشهد حاکي از آن دارد که شرايط ويژه داخلي و بين‌المللي همچنين مشکلات پيش‌رو نياز به تغيير رويکردهايي دارد که در اين سال‌ها کشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است. ديدار با اهل سنت در مشهد هم از جمله مواردي است که نشان مي‌دهد دولت آينده به رفع مشکلات اقليت‌ها و استفاده از توانمندي آنها براي ساختن کشور توجه کند و براي جلوگيري از مطلق گرايي بايد زمينه مشارکت همه گروه‌ها فراهم شود.

رايزني با آيت‌الله وحيد خراساني

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با حضور در بيت آيت‌الله وحيد خراساني در مشهد مقدس با ايشان ديدار و گفت‌وگو کرد. در اين ديدار آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با قدرداني از ايشان به بيان مسائل منطقه‌اي و جهان اسلام پرداخت و گفت: در انتخابات اخير آگاهي مردم کارساز گرديد. آيت‌الله‌ هاشمي رفسنجاني با اشاره به حضور و شرکت در جلسات ايشان در سال‌هاي قبل از انقلاب گفت: گرماي حوزه وابسته به بزرگاني همچون حضرتعالي است که طلبه‌ها را شيفته درس و مباحث شما نموده است.

آيت‌الله وحيد خراساني در اين ديدار با بيان مباحثي از نهج البلاغه و زندگي حضرت رسول(ص) و اميرالمومنين(ع) اظهار داشت: خداوند به اشخاص آبرويي مي‌دهد و هر چه هست از اوست، لذا اين وجهه براي شما وجود داشت و اکنون نيز تقويت شده است.

وي با اشاره به اولين آشنايي خود با آقاي‌هاشمي رفسنجاني افزود: اولين بار شما را در کنار حضرت امام‌خميني‌(ره) ديدم که آقاي اشراقي هم نشسته بود. شما وارد شديد و آقاي امامي کاشاني را آورديد و گفتيد توليت مدرسه سپهسالار باشد و امام‌خميني‌(ره) فرمودند باشد، فردي را استاندار اصفهان معرفي کرديد ايشان قبول کردند و همينطور چند نفر ديگر، بعد که رفتيد از اشراقي پرسيدم اين آقا چه کسي است که هر چه مي‌گويد امام مي‌گويد باشد گفت: شيخ اکبر است.

آيت‌الله وحيد خراساني اذعان داشت: انشاءالله با اين پيش آمد مردمي که روي داد، با همت شما که هم درد و هم درک را داريد چرا که برخي‌ها تنها درد يا درک را دارند ولي اين خصوصيت در شما جمع است و اين موهبت فتح بابي است تا انشاءالله مشکلات حل شود.

وي با اشاره به حديث همم الرجال و تسقط الجبال و رابطه بين امير المومنين‌(ع) با پيامبر اسلام‌(ص) خاطرنشان کرد: حضرت امير(ع) تا زماني که پيامبر(ص) زنده بود تادبا حرفي نزد و بعد از رحلت حضرت رسول‌(ص) نيز ظلما و عنادا لب به سخن نگشود.

در پايان اين ملاقات يک ساعته، آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با قدرداني از حسن ظن ايشان، مذاکرات انجام شده را بسيار مفيد و سازنده خواند و سلامتي، سعادت و تندرستي ايشان را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

فرصت بي‌نظير براي دستيابي به اهداف مدنظر

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني شرايط کنوني کشور را فرصتي بي‌نظير براي نخبگان سياسي و مديران باتجربه کشور در راه رسيدن به اهداف متعالي نظام اسلامي دانست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين مطلب در ديدار جمعي از فعالان سياسي دانشگاه‌هاي مشهد و اصولگرايان و اصلاح‌طلبان ميانه رو استان خراسان و همچنين مديران آستان قدس رضوي گفت: شرايط به وجود آمده، فرصت مناسبي است تا بدور از افراط و تفريط و با همدلي و تدبير مشکلات موجود مرتفع شود. عضو خبرگان رهبري با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي جوانان و دانشجويان کشور اظهار داشت: توانمندي‌هاي بسيار خوبي که در شما جوانان و نخبگان کشور سراغ دارم آن را نقطه قوت و افق روشني براي خدمت به کشور و مردم دانسته و مطمئنا با اهتمام شما، آينده اي بهتر از گذشته پيش رو خواهيم داشت.آيت‌الله‌ هاشمي رفسنجاني رأي قاطع مردم به اعتدال و جلوگيري از تندروي و افراطي گري در اين انتخابات را نتيجه عملکرد نامطلوب و شعارهاي بي محتوايي دانست که جامعه را دچار مشکلات عديده‌اي کرده است. ايشان تصريح کرد:حماسه انتخابات 24 خرداد يک رويداد استثنايي و عجيب است که نکته مهم آن، هوشياري و بيداري مردم و هدايت و تدبير رهبري است و نشان داد که مردم ما در سراسر کشور از جمله روستاها و شهرها با هوشياري وارد انتخابات شدند و به نامزد مورد نظر خود رأي دادند.

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با بيان اين مسئله که در دنيا کشوري را سراغ نداريم که مردم آن با وجود تبليغات خارجي و القاي منفي مبني بر مايوس کردن آنان براي حضور، بازهم با جديت و هوشياري وارد عرصه انتخاب شوند، تصريح کرد: من نمونه چنين حالتي را قبل از انقلاب هم در مردم مشاهده کردم، به طوري که در سال 40 آغاز و بارها تکرار و با تمام فراز‌و‌نشيب‌هاي موجود، حرکت 15 خرداد 1342 منجر به پيروزي انقلاب اسلامي با آن ابعاد گسترده شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد: وجود بسترهاي لازم از جمله زيرساخت‌هاي موجود و بويژه پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي، دو دهه گذشته اين انتظار را در مردم بوجود آورد که بايد با زندگي بهتري روبرو شوند نه اينکه در يک مدت کوتاهي ارزش پول ملي کاهش يافته و قدرت خريد مردم به پايين‌ترين و نگراني‌هاي مردم به بالاترين حد خود برسد لذا مردم با اين انتخاب اميدوارند که با تدبير، عقلانيت و اعتدال موانع پيش‌رو را کنار گذاشته تا آنچه که شايسته ايران است تحقق پيدا کند. وي افزود: آمريکاي‌ها نبايد به خود اجازه دهند تا به بهانه‌هاي مختلف تحريم‌ها را گسترش داده و علاوه بر اعمال نفوذ در سازمان ملل از طريق کنگره نيز ما را تحت فشار قرار داده و هر روز قطعنامه يا مصوبه جديدي عليه ايران صادر کند.

آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: ما در شرف تحولات عظيم سياسي و اجتماعي قرار داريم که لازمه‌اش حمايت و همدلي مردم است و شما نخبگان، دانشگاهيان و متفکران که سطح بالاتري از مراتب فکري و علمي داريد، بهتر مي توانيد آراي مردم را تفسير و وضع موجود را براي اقشار مختلف تشريح کنيد و مسئولان موظف هستند راه را براي تحقق خواسته‌هاي مردم مهيا کنند.

تأکيد بر رسيدگي به مشکلات برادران اهل سنت

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از علما، ائمه جمعه، اساتيد حوزه و دانشگاه و فعالان سياسي اهل سنت با بيان اين نکته که مطالبات اهل سنت، مطالبات ملي بوده، اظهار داشت: اهل سنت هم در انقلاب و هم در حوادث پس از آن و جنگ تحميلي با متجاوز شناختن عراق، با حضور گسترده در جبهه‌هاي دفاع مقدس، شهداي زيادي تقديم انقلاب کردند.

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با اشاره به مذاکرات به عمل آورده با مقامات عربستان در سفر عمره چند سال قبل خود گفت: در آن سفر پس از مذاکرات طولاني با ملک عبدالله موافقت گرديد کميسيونهاي مشترکي تشکيل و کميته ويژه اي متشکل از علماي فرق مختلف مسئول بررسي و حل اختلافات مذهبي و عملي امت اسلام شوند تا بتوانيم گام‌هاي مثبتي در جهت تشکيل امت واحده اسلام و رسيدن به راه حل‌هاي مشترک برسيم که به علت عدم پيگيري مسکوت ماند.

عضو خبرگان رهبري با تأکيد بر اين که اهل سنت همانند برادران شيعه در صحنه‌هاي علم، عمل، اخلاق، تعهد و مسئوليت پذيري درخشيده‌اند، گفـت: حضور موثر در عرصه‌هاي ملي از جمله شرکت در انتخابات، وظيفه‌اي است که برادران اهل سنت ما هميشه به خوبي آن را ايفا کرده و نمونه آن خلق حماسه سياسي در انتخابات اخير بوده است.

ايشان با نفي تنگ نظري و کوته فکري‌ها افزود: هموطنان اهل سنت خيرخواهاني هستند که بايد به مشکلات آنان رسيدگي و اين فرصت به آنها داده شود تا همسان با ديگران به جامعه خدمت کرده و تأثيرگذار باشند.

آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني آفات امروز جامعه اسلامي که هر روز نيز تشديد مي‌شود را اختلاف مذهبي بين شيعه و سني دانست و تصريح کرد: بشر براي يک هدف آفريده شده و آن ايمان به خداوند متعال است همانطور که قرآن کريم امت اسلام را امت واحده خوانده است. وي افزود: آنچه در امروز افغانستان، پاکستان، عراق، سوريه، مصر و ساير بلاد اسلامي اتفاق افتاده، حاصل افراط و تفريط‌هاي زيان باري است که جز تفرقه حاصلي ندارد.

ايشان با اشاره به مشاوره‌هاي حضرت علي‌(ع) در صدر اسلام، آن را الگوي مناسبي براي مشارکت تمامي نخبگان وعلماي فريقين در رفع اختلافات دانست و گفت: نبايد وارد بحث‌هايي شويم که ثمره عملي ندارد، به طوري که امروزه شاهد وقايعي هستيم که پايان معلومي نداشته و تنها در جهت منافع معاندان اسلام است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به حضور حداکثري اهل سنت در انتخابات اخير ابراز داشت: اين انتخابات، بيانگر پيروزي ملتي است که از جدال‌ها و تخريب‌هاي سياسي خسته شده و تنها در پي اقداماتي هستند که باري از روي دوش آنان بردارد؛ لذا مشارکت 85 درصدي در بعضي مناطق سني نشين بيانگر ميزان علاقه مندي آنان به نظام اسلامي و حاکميت تفکر اعتدال است.

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني از اقدام بزرگ آيت‌الله بروجردي در تأسيس دارالتقريب بين ايران و مصر ياد کرد و افزود: قدم‌هايي که اين مرجع عالي قدر در جهت رفع اختلاف بين شيعه و سني برداشتند، به حق اقدام بزرگي از لحاظ مباني قرآني و سنت پيامبر اکرم(ص) و نيز از جهات اخلاقي و انساني، مباح دانستن خون مسلمان و ساير برداشت‌هاي نادرست از دين، جايز نيست. وي با تأکيد بر اين که بايد شرايط زندگي اهل‌سنت را به گونه‌اي فراهم آوريم که الگويي براي ساير کشورهاي اسلامي باشد، گفت: شما برادران اهل‌سنت نيز همگام با ساير شهروندان، داراي خواسته‌هاي عمومي اي هستيد که بايد بدانها رسيدگي شود.

زنده نگه داشتن اميد راه موفقيت

آيت‌الله‌ هاشمي رفسنجاني در ديدار با جمعي از روحانيون و علماي استان خراسان رضوي حضور روحانيت در بخش‌هاي مختلف را ناشي از مردمي بودن آنان دانست و گفت: مردم در اين انتخابات نشان دادند که با آگاهي کامل از همه سطوح جامعه ، نقش سازنده‌اي در خلق حماسه سياسي داشته و با کمک و همياري اين مردم مي‌توانيم به حماسه اقتصادي نيز دست يابيم. عضو خبرگان رهبري افراط و تندروي‌ها را نه تنها براي جامعه بلکه براي دين نيز مضر دانست و تاکيد کرد:همه بايد با زنده نگه داشتن اميد به آينده در بين آحاد جامعه‌، با اقدامات صحيح خوشحالي مردم را تداوم بخشيم. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فشار‌هاي وارده از سوي آمريکا و غربي‌ها در گسترش تحريم‌ها گفت: برخي سياست‌هاي غلط کشور را با مشکلاتي روبرو ساخت که بايد با تعاملي سازنده با دنيا، آنها را تبديل به فرصت نماييم.

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني با اشاره به ناکامي تلاش رسانه‌هاي غربي در القاي فرمايشي بودن انتخابات و تاثير‌گذار نبودن آراي مردم گفت: حضور بيش‌از 72 درصد از مردم در انتخابات نمونه‌اي از دموکراسي است که توانست ظرف دو هفته تبليغات چنين انتخابات سالم و آبرومندي را برگزار کند به طوري که حتي مغرضان نيز به اين حضور گسترده اعتراف نمودند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مردم با اکثريت آرا فردي را انتخاب کردند که علاوه بر تحصيلات فقهي داراي دکتراي حقوق ، سابقه طولاني و ارزشمندي در مراکز حساسي از جمله شوراي امنيت ملي، پدافند هوايي، مجلس خبرگان و مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع داشته است و واقعيت اين انتخابات بازگشت اعتماد و اطمينان مردم به روحانيت است.

آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني سپس به تشريح اوضاع منطقه بويژه عراق، افغانستان، لبنان، سوريه، مصر و القاعده پرداخت و گفت: يکي از ضرورت‌هاي جهان اسلام حفظ وحدت همه جانبه‌اي است که در ديدار با آيت‌الله العظمي سيستاني نيز مورد تاکيد ايشان قرار گرفت. عضو خبرگان رهبري در پايان با اشاره به نزديکي ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، برکت و مغفرت، حضور روحانيون در شهر‌ها و روستاها‌، ضرورت تقويت و اميد بوجود آمده در اقشار مختلف مردم را مورد تاکيد قرار داد و گفت: با تکيه بر عقل و اعتدال مي‌توانيم همه مشکلات را پشت سر بگذاريم.

ايجاد تعامل سازنده براي رفع تحريم‌ها

همچنين آيت‌الله‌ هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از نخبگان و کارآفرينان منتخب صنفي، تجاري استان خراسان رضوي با اشاره به موقعيت خوب استان بزرگ خراسان در رونق اقتصادي کشور گفت: اميدواريم در سايه تلاش و برنامه ريزي صحيح اقتصادي، شاهد شکوفايي مجدد صنعت در اين استان مستعد باشيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مشکلات بخش توليد و صنعت در کشور در شرايط کنوني اشاره کرد و گفت: دولت جديد در سايه همکاري و همراهي صنعتگران و مديران مجرب و با همت و تلاش بخش خصوصي مي‌تواند به تدريج بر مشکلات فائق آمده و توليد و صنعت در مسير صحيح و درستي قرار گيرد.

ايشان تشکيل دولت فراجناحي و وحدت ملي در کشور را نويد دهنده بهبود اوضاع کشور در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي دانست و گفت: شور و اميدي که پس از انتخابات در مردم ايجاد شده است، سرمايه بزرگي براي شروع دوره جديد و همدلي و انسجام ملي در کشور است و اکنون بايد در فضاي سالم به دور از بد اخلاقي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي مضر، دولت اعتدال، کار و سازندگي تشکيل شود و با ايجاد تعامل سازنده و موثر با خارج علاوه بر خنثي کردن آثار تحريم‌هاي ظالمانه به کشور و جلوگيري از اين روند، اوضاع اقتصادي داخل نيز سر و سامان پذيرد.

وي با اشاره به حماسه سياسي که مردم سراسر کشور خلق کردند و آرامشي که بعد از آن کشور را فرا گرفته گفت: به حق مردم خود صحنه را آفريدند و با تصميم مناسب حماسه لازم را خلق نمودند که آقاي روحاني نيز به حق صلاحيت لازم براي اين انتخاب را دارد و اميدواريم ايشان با استفاده از نيروهاي خبره و مناسب، کابينه کاري خوبي را شکل دهد.
************************


نوشته شده در سیاسی. Leave a Comment »

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s