سوسیالیزم قرن بیست و یکم هاینز دیتریش مترجم : صادق افروز

images (2)توضیح مترجم : بعضی مواقع با صاحب نظرانی مواجه می شویم که عقیده شان را بطور فرمولبندی شده بسیار ساده و روشنی بیان می کنند .ویژگی کار های این افراد در سادگی مطلب شان خلاصه نمی شود بلکه مطالب ساده را به نحوی بیان می کنند که خواننده مجال اندیشیدن پیدا می کند .به نظر من هاینز دیتریش از جمله این صاحب نظران است .

ادامهٔ مطلب »