بولتن سیاسی خبری سه شنبه پنجم شهربورماه 1392 برابربا بیست وهفتم اوت 2013 میلادی

باردیگر ماجرای حادثه 22 بهمن 91 قم ، در قبال پاسخ هفته نامه پرتو ، به رسانه ها کشیده شد

Download (7)سایت خبری راه کارگر – باردیگر موضوع حادثه 22 بهمن سال 91 قم به صحنه مجلس راه یافت . این بار پاسخ و عکس العمل «» هفته نامه پرتو» در دفاع از خود ، پاسخ سریع « کمیته حقیقت یاب » مجلس در این باره را به میان کشید . خود ماجرا که پیشتر شرح آن در سایت خبری ما بازتاب وسیع یافت از کشایش گروهبندی های درون مجلس بر سر قرائت گزارش هیه شده فراهم آمد .

ادامهٔ مطلب »

زنان کارگر و مرخصی زایمان آنان مشکلی که همچنان بی پاسخ مانده است

Download (6)سایت خبری راه کارگر – مشکلات زنان کارگر و دشواری های آفریده شده برای آنان از ابتدای دولت رفسنجانی به این سو با طرح تعدیل نیروی کار زنان و به خانه کشاندن آنان و عدم برخورداری زنان از تشکل مستقل شان که بتوانند در برابر فشار ها موجود از حقوق آنان دافاع نماید، همچنان بعنوان معضلی بی پاسخ عمل می نماید.

ادامهٔ مطلب »

پرده جدیدی از اختلاس مالی در بنیاد شهید

Download (4)سایت خبری راه کارگر – موضوع اختلاس و دزدهای میلیاردی در دولت احمدی نژاد همواره عرصه درگیری مطبوعات و جناح های رژیم در مقابل همدیگر بوده است . درگیری که همواره بی نتیجه می ماند و به جایی نمی کشید . یا دزدها از گردونه خارج می شدند و یا دانه درشت ها به هیچ گرفته شده و حلقه های واسطه این اختلاس ها نام شان در مطبوعات به میان کشده شده و سرانجام نیز هیچ نتیجه از آن حاصل نمی شد.با آغاز دولت روحانی باردیگر و اینبار اختلاس های مالی رد پایش در بنیاد شهید و در راس مدیریت این بنیاد به میان کشده شده است .

ادامهٔ مطلب »

فروش کلیه در بین جوانان ، راهی برای راهیابی به نیازهای بی پاسخ آنان

Download (3)سایت خبری راه کارگر – جوانی 18 ساله ای در یکی از سایت های خبری اعلام داشته کلیه ام را 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ! آﮔﮫﯽھﺎی ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ روی در و دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪاش در رﺳﺎﻧﻪھﺎ و وﺑﻼگھﺎی ﺧﺒﺮی زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ. اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺸﺎن و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽﺷﺎن ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮاج ﮐﻠﯿﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ادامهٔ مطلب »

بعد از زنجان و اراک اینبار نوبت نیروگاه توس مشهد و اعتراض مردم قوچان را باید شاهد باشیم

Download (2)سایت خبری راه کارگر- درایران هر روزه شاید آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، آلایندگی های فزونتر در سطح شهرها ومناطق مختلف کشور هستیم .روزنامه خراسان نوشت: ۸۰ درصد سوخت نيروگاه توس مشهد نفت کوره یا همان مازوت است که از نظر زیست محیطی خطرناک و نگران کننده است و مصرف مازوت به تشدید آلودگی هوای مشهد می انجامد. وظيفه هماهنگي و توزيع گاز در کشور بر عهده مرکز ديسپاچينگ شرکت ملي گاز ايران است و طبق مکاتبات انجام شده با اين مرکز، از ابتداي سال 92 محدوديت 20 درصدي مصرف گاز براي نيروگاه توس مشهد لحاظ شده است.

ادامهٔ مطلب »

عامل اصلی تورم در دولت گذشته ، سیاست مسکن سازی و پروژه مهر و گسترش آن بوده است

images (1)سایت خبری راه کارگر- انعکاس اخبار آماری بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ تورم در طی هفته گذشته و انعکاس عکس العمل حکومتیان و نمایندگان مجلس در قبال آن ، دولت روحانی را به بیان رفرمی بر سر مبانی اقتصادی کشور کشانده است . اینکه ایا رفرم اقتصادی در این نظام امکان پذیر است یا نه ، بحث دیگری است . اما گفتگوی اخیر وزير راه و شهرسازي عباس آخوندی در يك برنامه تلويزيوني رودرروي مردم ، و انعکاس آن در سطح رسانه های نوشتاری ، نقش و موقعیت دولت پیشین بر سر سرمایه گذاری کلان در پروژه مسکن مهر را به زیر سئوال کشاند.

ادامهٔ مطلب »