فروش کلیه در بین جوانان ، راهی برای راهیابی به نیازهای بی پاسخ آنان

Download (3)سایت خبری راه کارگر – جوانی 18 ساله ای در یکی از سایت های خبری اعلام داشته کلیه ام را 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ! آﮔﮫﯽھﺎی ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ روی در و دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪاش در رﺳﺎﻧﻪھﺎ و وﺑﻼگھﺎی ﺧﺒﺮی زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ. اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺸﺎن و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽﺷﺎن ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮاج ﮐﻠﯿﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.


فروش کلیه در بین جوانان ، راهی برای راهیابی به نیازهای بی پاسخ آنان

او در پاسخ پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه «ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻗﺼﺪ داری ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯽ؟» ﮔﻔﺖ: «دﻟﯿﻠﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯿﺴﺖ، درﮔﯿﺮ ﯾﮏﺳﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪام آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ» در این میان چه کسی پاسخگوست ؟ سئوالی که همچنان پاسخ نمی گیرد
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راه داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ، ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮ 25ﺳﺎل و ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖھﺎی ﺧﺒﺮی ﺗﻨﮫﺎ 18 ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﺧﻮد راﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﻌﯿﺪ راد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺸﺎن و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽﺷﺎن ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮاج ﮐﻠﯿﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻼﻗﻪ و دل ﺧﻮﺷﯽاش ورزش و ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎمھﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺼﺪ دارد، ﮐﻠﯿﻪاش را ﺑﻔﺮوﺷﺪ. ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان داﺷﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﻧﺒﻮد در اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺼﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در رﺳﺎﻧﻪ، ھﺸﺪاری ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ دھﯿﻢ. اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺧﺒﺮی ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﺳﻢ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و «ﺳﻌﯿﺪ راد» ﯾﮏ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ. ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖھﺎ و وﺑﻼگھﺎی ﺧﺒﺮی آﺷﻨﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﺳﺶ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮدش در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺶ در ﮐﺪام ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ آﻣﺪه اﺳﺖ.
از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ «ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻠﯿﻪات را ﺑﻔﺮوﺷﯽ و ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺧﺒﺮی ﻗﺼﺪ داری، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯽ؟» ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ: «ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ! ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری رو دارم، ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ام، ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدوﻧﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻪ، اﮔﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻦ را در ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮام زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻢ.» اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دارای ﭼﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻮده و در دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ «ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻗﺼﺪ داری ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯽ؟» ﮐﻪ ﮔﻔﺖ: «دﻟﯿﻠﺶ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯿﺴﺖ، درﮔﯿﺮ ﯾﮏﺳﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪام آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ.» وی اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ: «12 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد آﻣﭙﻮل ھﻢ ﻧﺰده ام، ﺗﺎزه از زدن آﻣﭙﻮل ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ، ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮم، ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﻮری ﻣﻨﻮ ﺑﯿﮫﻮش ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ درد آﻣﭙﻮل را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮم و ﻧﻪ درد دﯾﮕﺮی!» ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «ﺧﺐ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺟﺮاﺣﯽ درد را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮه!» اﻣﺎ او ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﭼﺎری داﺷﺖ، ﮔﻔﺖ: «ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﺪ روزی درد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ!» او ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ از آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ، رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺒﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ در اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﻪھﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ داده اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯿﻪ و ﻣﯿﺨﻮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟» و او ﺑﯽﺧﺒﺮ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻋﻮارض زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ در ﺳﺎﯾﺖھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و دﮐﺘﺮھﺎ ھﻢ ﻣﯿﮕﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ھﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاره و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ھﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪام و اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد، اﯾﻦ ﮐﺎر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ.»
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ: «ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻗﯿﻤﺖ ھﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم و ﺣﺪود 30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪام در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻢ.» اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻠﯿﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎدل 17 ﺗﺎ 23 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪاو ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «30 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎذب و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟» ﮐﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد: «دﯾﮕﻪ اﯾﻦ 30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﻦ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارم، ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ»، «ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﺎ ارزش داره ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽات، ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدت رو ﺑﻔﺮوﺷﯽ؟». «اﮔﺮﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻧﻤﯽﮐﺮدم!»
وی اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﮐﺎر او ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و او ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ اھﺪای ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر او ﺑﺸﻮﻧﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻧﺪھﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮارﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و دوران ﻧﻘﺎھﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﯾﮏ اردو و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروم.»وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺟﺪی اﺳﺖ و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ھﺮ راھﯽ ﮐﻪﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻗﺮض ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺮق در ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﮑﻪای از ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺑﮕﺬارد.ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ، ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ، ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ روزھﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ھﻤﺴﻦ و ﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان 18 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﺼﻠﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺗﮑﻪای از وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ.ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ، ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽﺗﺮﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s