ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان را کنگره آمریکا ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ

Download (1)سایت خبری راه کارگر – ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز، ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان را ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ژﻧﻮ در 15 و 16 اﮐﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.


ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان را کنگره آمریکا ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺎوران ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ 5+1 و اﯾﺮان در ژﻧﻮ اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ: ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد، را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش، اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات 15 و 16 اﮐﺘﺒﺮ در ژﻧﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎب ﮐﺮوﮐﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه در ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺎ ﮔﻔﺖ: ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. روز ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺬاﮐﺮات ھﺴﺘﻪای در ژﻧﻮ، ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وﺿﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮود. ﻣﺸﺎوران ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻨﮕﺮه را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﺗﺎ از وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ﺟﻦ ﭘﺴﺎﮐﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزرات ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی اﻣﺴﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ 400 رای ﻣﻮاﻓﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ 20 رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺎھﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪود روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ طﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ درﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﻧﺪارد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s