باردیگر سازمان تامین اجتماعی در بوته اتهام و دزدی ، خبرش به روز شد !

Download (2)سایت خبری راه کارگر – امرو زموسسه تامین اجتماعی و شعب بیمه آن با شمارش تعداد ۳۳ میلیون و ۱۱ هزار و ۴۴۰ نفر تا پایان سال گذشته ، بعنوان بزرگترین موسسه اجتماعی کشور نام برده می شود. همین گسترده گی سازمان نامبرده و ثروت انباشته شده در آن که حاصل برداشت ماهیانه اعضاء ان محسوب می گردد .


باردیگر سازمان تامین اجتماعی در بوته اتهام و دزدی ، خبرش به روز شد !

در تمامی دوره های حکومت اسلامی ؛ این موسسه را به یکی از چالش برانگیرترین موسسات کشور بدل ساخته است . جا بجایی ها در سطح مدیریت و امنیتی کردن آن ، خالی شدن اندوخته آن در دروه حکومت احمدی نژاد بعنوان پشتوانه مالی آن بکار گرفته شد که دولت او را بعنوان یکی از بزرگترین بدهکار این موسسه اعلام داشتند و حاشا شدن این امر توسط خود احمدی نژاد که ما یک شاهی به تامین اجتماعی بدهکار نیستیم همه و همه ،مجلس و کمیسیون اصل نود را بر آن داشت که با گزینش «ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ» از صدر تا ذیل سازمان تامین اجتماعی را مورد کنکاش قراردهند و گزارش نمایند.
هرچند کار این بررسی تا به امروز به دراز کشید بطوری که خبرگزاری ایلنا از قول ،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران «غلامرضا خادمی‌زاده» از در اختیار داشتن اسنادی در خصوص تخلفات مالی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی خبر دادودرادامه تصریح کرد: هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین تامین اجتماعی باید هر چه سریعتر، تخلفات صورت گرفته در تامین اجتماعی را اعلام کند. و گرنه خودمان دست بکار می شویم .در همین رابطه به گزارش خبرگزاری فارس امروز، رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﺳﻨﺪ ١٠٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺮا در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽﭘﻮر و ﺣﺴﯿﻦ دھﺪﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺳﻨﺎد ﮔﻢﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ: اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﺷﻤﺎره 2 ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﮓ زد و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از دادﺳﺘﺎﻧﯽ تهران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ پرونده های ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺮاغ ﭘﺮوﻧﺪه ها را ﺑﮕﯿﺮد ﺟﺎی ﮔﻼﯾﻪ دارد.
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻓﺰود: ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دھﯿﻢ، اظهار داﺷﺖ: ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از وزﯾﺮ ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺟﺎع دادهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻗﺎی ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 15 آﺑﺎن ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، اﻓﺰود: ﻣﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻌﯿﺮی رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ھﻢ از آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﮫﺖ اطﻼع ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ازﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﮔﻮﯾﻨﺪه، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺻﺮﻓﺎ جهت اطﻼع ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺰهﭘﺮاﮐﻨﯽ، ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ. وی ﮔﻔﺖ: اﮐﻨﻮن در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ١٠٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎنﭼرا ١٠٠٠ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺳﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد اﺳت ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﻧها ﺳﺖ و آﻧها ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
محجوب گفت : ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ وﺑﻪ اطﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻢ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧکند از سوی دیگر بر پایه خبر ایلنا ، ما شاهد اظهار بی اطلاعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،اسدالله عباسی از فقدان و کشف اسناد تخلفات تامین اجتماعی هستیم . بر پایه این خبر «اسدالله عباسی» با اعلام بی‌خبری از فقدان و کشف این اسناد، به ایلنا گفت: این مساله در دوره من اتفاق نیفتاده است و من از آن بی‌خبرم. در واقع این امر (دزدی اسناد) یک ماه پس از ما (دوران مسئولیت ما) مطرح شد. بنابراین اطلاعی ندارم که چه کسانی در آن مقصر بوده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوم احمدی‌نژاد که پس از ماه‌ها جنجال بر سر حضور سعید مرتضوی در رأس سازمان تأمین اجتماعی و استیضاح و برکناری شیخ‌الاسلامی، عهده دار وزارت شده بود با «تبلیغاتی» و «حاشیه‌سازی» توصیف کردن اعلام مفقود شدن این اسناد، گفت: طی این سال‌ها برخوردهای سیاسی فراوانی با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت و دو گروه مختلف تحقیق و تفحص از این سازمان را مورد رسیدگی قرار دادند.
وزیر سابق کار با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر نتایج تحقیقات هیئت تحقیق و تفحص در رفاه بیمه‌شدگان، اظهار کرد: انشاالله اعضای گروه تحقیق و تفحص با تدبیر در این خصوص تلاش کنند و نتیجه کار آن‌ها – که زحمات بسیاری نیز برای آن کشیده شده است – دستاورد مثبتی داشته باشد. وی افزود: باید در این خصوص با دقت بررسی شود و کسانی که مقصر این مساله بوده‌اند و یا اینکه شایعه سازی کرده‌اند مشخص شوند.
عباسی در پایان در پاسخ به سوالی محل فعالیت خود پس از وزارت کار را دانشگاه آزاد ذکر کرد و در خصوص حضور در جلسات ساختمان لادن که گفته می‌شود محل جلسات وزرای پیشین دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است نیز گفت: تنها یک بار آن هم جهت دیدن همکاران سابق به آنجا رفتم اما در دیگر جلسات حضور نداشته‌ام. باری این کشاکش همچنان ادامه دارد

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s