کمبود نقدینگی ، وسیله تعطیلی دو سوم پرورش میگو دراستان بوشهر گردید

Download (1)سایت خبری راه کارگر : پرورش میگو در استان بوشهر ،طی بیش از دو دهه به یکی از عوامل زایش کار در سطح استان های جنوب کشور بدل گردیده است. به هیمن نسبت که تولید افزایش می یافت مصرف میگو نیز به نوعی در زمره مصارف غذایی داخل و همینطور تا حدی صدور آن به کشورهای حاشیه خلیح فارس ، و بخشا نقاط دیگر جای ویژه ای پیدا کرده بود.


کمبود نقدینگی ، وسیله تعطیلی دو سوم پرورش میگو دراستان بوشهر گردید

در دولت گذشته با گسترش تحریم ها وبا کسر اعتبار بانکی به پرورش دهندگان این صنعت ، آنها با مشکل روبرو شده و این مشکل امروز نیز بدل به معضلی جدی ترشده است به گزارش ایسنا از قول امیدرضا اصغری ، مدیر کل تکثیر و پرورش آبزیان سازمان شیلات آمده است : به دلیل کمبود نقدینگی از حدود 12 هزار هکتار استخرهای پرورش میگو امسال 4800 هکتار تحت کشت این آبزی رفته و دو سوم مزارع پرورشی تعطیل هستند.
امیدرضا اصغری در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک سوم از سایت‌ها و مزارع پرورشی میگو در استان پر تولید بوشهر فعال هستند چرا که پرورش دهندگان عمدتا با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین عامل سبب شده تا از حدود 12 هزار هکتار استخرهای پرورشی امسال سطح کشت فعال میگو به حدود 4800 هکتار برسد.
وی گفت: سال گذشته حدود 100 میلیارد تومان از جرائم پرورش دهندگان میگو پرداخت شد که امسال و پس از تغییر دولت تلاش‌های بسیاری برای دریافت اعتبار برای پرداخت مابقی سود و جرائم که حدود 80 میلیارد تومان است انجام شد و پیش‌بینی می‌شود امسال همه پرورش دهندگان بتوانند با تسویه جرائم و سودهای بانکی گذشته خود به چرخه تولید بازگردند.
به گفته اصغری امسال حداقل 13 هزار تن میگو از مزارع پرورشی برداشت می‌شود که حدود 10 هزار تن آن به کشورهای مختلف صادر خواهد شد.اوافزود: امسال سطح زیر کشت میگو در کشور حدود 4800 هکتار است که با توجه به میزان عملکرد این محصول در واحد سطح، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید و صادرات این آبزی نسبت به سال گذشته با رشد مناسبی مواجه شود.
وی افزود: آمارهای تولید و صادرات محصولات شیلاتی به ویژه میگو که یکی از محصولات صادراتی و با درآمد ارزی بالا برای کشور است به دقت و هفته به هفته بررسی و اعلام می‌شود؛ به گونه‌ای که هر یک از مناطق تولید میگو آمارهای تولیدشان را اعلام و این آمارها پایش و ارزیابی می‌شوند تا با واقعیت مطابقت داشته باشند. وی ادامه داد: امسال مانند سال‌های گذشته حدود 80 درصد از تولید صادر می‌شود که با توجه به میزان برداشت برآورد شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 10 هزار تن میگو به کشورهای مختلف صادر شود.
اصغری اظهار داشت : پیش از این که شرایط ظالمانه تحریم‌ها علیه ایران شدت گیرد ایران عمده میگو پرورشی خود را به کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ژاپن وآمریکا صادر می‌کرد اما در سال‌های اخیر بازار محصولات شیلاتی به ویژه میگو به کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر کرد.
وی تاکید کرد:‌ اگر بازارهای جهانی و کشورهای مختلفی که تا دیروز متقاضی میگوی ایرانی بودند امروز مجددا رونق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات میگو تا حد قابل قبولی افزایش یابد.
-چه کسی پاسخگوست: بازگرانی مرغ و معلوم نیست چرامرغ 10 هزار تومانی شد؟
سایت خبری راه کارگر- افزایش قیمت ها همچنان بیداد می کند. بطوری که انعکاس افزایش قیمت ها از یک سو برای مردم (مصرف کننده گان ) و از دیگر سو برای مطبوعات چنان تکراری شده است . تو گویی هیچکس از درج افزایش ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ کمترتعجبی به درون خود راه می برد. اما افزایش بارگران قیمت کالاهای مصرفی برای اقشار متوسط و طبقه محروم جامعه، کارگران و زحمتکشان بار کمر شکنی ایست که بالا رفتن کمترین حد قیمت ها ، روزمره گی زندگی آنان را بغایت دستخوش تغیر و جابجایی می نماید. هنوز افزایش قیمت ها از ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ از ﯾﺎدھﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ دھﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻ را از ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای اﯾﻦ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ را وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و روﻏﻦ اوﻟﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﻗﻔﻞ اﻣﺎ واﮔﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ارزی ﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ارزی ﮐﺎررا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯿ ﺮﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ؛ ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 10ھﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ داﻧﻪ ای 450ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 13ھﺰارﺗﻮﻣﺎن در ھﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ- ﮔﺮوه اﻗﺼﺎدی: این اتفاق در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﺎﺧﯿﺮ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ روز ﺑﮫﺮوز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﻮاره ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ، از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﻪ زودی از ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﻒ ﺣﺬف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ارزی دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای واردات ﻧﮫﺎده ھﺎ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻃﯽ دو ھﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮫﺎده ھﺎی ﻃﯿﻮر ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ھﺰارو100 و ھﺰارو850ﺗﻮﻣﺎن در ﮐﯿﻠﻮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮھﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ. با وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﻣﺮﻏﺪاران، ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼمﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدی ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎده ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺎره اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ رﻗﻢ ھﺎی 850 و ھﺰارو 650ﺗﻮﻣﺎن در ﮐﯿﻠﻮ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮراک ﻣﺮغ و ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪھﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻧﮫﺎده ھﺎ را ﺷﻮﮐﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﺑﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ، ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻣﺮﻏﺪاران اﻓﺰودهاﺳﺖ. ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮراک از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﮫﺪی ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻣﻦ زد.
ھﺮﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮫﺎده ھﺎی داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ 5/1ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎزداﺧﻞ ﺧﺒﺮ داد اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻤﭽﻨﺎن از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﮫﺎده ھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 143درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ 90درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ اﺳﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﻃﯽ دو ﺳﺎل رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ جهت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮددھﯽ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده و اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ واردات ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ داد ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده در ھﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ واردات ﺑﻮده، آن ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎرآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!
در ھﺮ ﺣﺎل از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ھﺎی ﺣﺬف ارز ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎ ھﻢ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺎوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، اﻗﺘﺼﺎدی ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪراھﮑﺎری اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ وﺗﺨﻢ و ﻣﺮغ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ھﻢ آزاد ﺷﺪه و ﻣﻮج ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺮ ھﻢ درراه اﺳﺖ!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s