چه کسی پاسخگوست: بازگرانی مرغ و معلوم نیست چرامرغ 10 هزار تومانی شد؟

Download (4)سایت خبری راه کارگر- افزایش قیمت ها همچنان بیداد می کند. بطوری که انعکاس افزایش قیمت ها از یک سو برای مردم (مصرف کننده گان ) و از دیگر سو برای مطبوعات چنان تکراری شده است . تو گویی هیچکس از درج افزایش ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ کمترتعجبی به درون خود راه می برد.


چه کسی پاسخگوست: بازگرانی مرغ و معلوم نیست چرامرغ 10 هزار تومانی شد؟

اما افزایش بارگران قیمت کالاهای مصرفی برای اقشار متوسط و طبقه محروم جامعه، کارگران و زحمتکشان بار کمر شکنی ایست که بالا رفتن کمترین حد قیمت ها ، روزمره گی زندگی آنان را بغایت دستخوش تغیر و جابجایی می نماید. هنوز افزایش قیمت ها از ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ از ﯾﺎدھﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ دھﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻ را از ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای اﯾﻦ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ را وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و روﻏﻦ اوﻟﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﻗﻔﻞ اﻣﺎ واﮔﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ارزی ﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ارزی ﮐﺎررا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯿ ﺮﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ؛ ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ 10ھﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ داﻧﻪ ای 450ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 13ھﺰارﺗﻮﻣﺎن در ھﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ- ﮔﺮوه اﻗﺼﺎدی: این اتفاق در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﺎﺧﯿﺮ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ روز ﺑﮫﺮوز ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﻮاره ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ، از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﻪ زودی از ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎﻧﻮارھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﻒ ﺣﺬف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s