خدابه مثابه یک دیکتاتور / زهره سحرخیز

Download (1)روشنگری.,آن ها که در قدرت هستند، ادعا میکنند خدا قادر متعال است، آنگاه خود را به عنوان مفسر و عامل اجرای فرمان خدا معرفی می کنند. زورگویان فروتن خداوند!,
این عبارت از زبان یک کشیش شنیدنی است. جیم ریگبی کشیش کلیسای سنت اندرو در آوستین تکزاس است. او سخنرانی زیر را در رابطه با زورگویان کاخ سفید ایراد کرده است، اما درست مثل این است که دارد زورگویان جماران را افشا میکند. برای این که فرق نمی کند. بنیادگرایان حاکم چه در این سو چه در آن سوی جهان در مدار مشترکی حرکت میکنند.


خدابه مثابه یک دیکتاتور / زهره سحرخیز

ریگبی فضای حاکم بر این مدار را باز تاب میدهد: صدای قربانی، هق هق گریه سوگواران، وحشت و هراس سلاخان از بازتاب فریاد دادخواهی قربانیان این فضا را پر کرده است. برای همین است که این صدا برای ما آشناست. آن ها که قاضی مرتضوی را به کمیسیون حقوق بشر فرستاده اند، فقط ظاهرا خود را خونسرد نشان میدهند. صدای زهرا کاظمی، صدای دادخواهان اعدام های ۶۷، صدای قربانیان ۲۸ سال سرکوب در کنار صدای قربانیان فلوجه، حدیثه و غزه عالمگیر شده است وزمین را زیر پای زورگویان به لرزه در آورده است.
,فریاد بره ها, خاموشی نمی پذیرد و همانطور که جیم ریگبی می گوید، همه مدعیان عدالت در سطحی از وجدان خود میدانند این صدا شنیده خواهد شد و پاسخ خواهد گرفت.

به سخنرانی جیم رگبی توجه کنید. او در این سخنرانی دیدگاه کشیشان عدالت جو از مذهب را نیز بازتاب میدهد.

خدا به مثابه دیکتاتور
جیم ریگبی
حتی وقتی صدای قربانیان خود را خاموش می کنیم، زمین زیر پایمان علیه ما فریاد بر می آورد.

با این که الهیات آمریکا از امید به دمکراسی زاده شد، بخش بزرگی از آن با تصویر مسیح به عنوان یک دیکتاتور خیرخواه عقد زناشویی بسته است. آیا باید تعجب کنیم که این آرایش سلسله مراتبی وسیله ای باشد برای ایجاد کلیسای سلسله مراتبی و ملت های سلسله مراتبی؟ آیا باید تعجب کنیم ملت هایی که از مسیح چهره یک دیکتاتور محبوب را ترسیم می کنند، فاتحان مسیحی، بازجویان مسیحی، جنگجویان صلیبی تولید کرده باشند؟

چه چیزی غیر از این میتوانستند ایجاد کنند؟ هر درخت میوه خودش را تولید میکند. کلمه ,لرد,* در اصل انجیل نیست. این کلمه ای است انگلیسی متعلق به عصر فئودالی. در حالی که کلمه یونانی کوریوس kurios، معانی مختلفی دارد، از عنوانی که احترام را نشان میدهد تا عنوانی برای رهبری یا نامی برای مقدسین، ترجمه انگلیسی آن به ,لرد, بطور ویژه ناظر است بر یک بارون زمیندار مذکر اروپایی. بسیاری از مردم این مفهوم را در ذهن خود تعدیل میکنند، ولی در دوره های استرس شدید، این تعبیر کنار گذاشته می شود و بسیاری از مسیحیان به جستجوی یک شاه سفید پوست بر می آیند. می توان او را پاپ خواند، یا یک ,پرزیدنت مصمم,، ممکن است به او عناوین دیگری مثل تله وانجلیست televangelist** داد، ولی این عناوین فقط ماسکی است برای دیکتاتور خیرخواه ,یا نه چندان خیرخواه,.

نه کالوین و نه لوتر انگلیسی حرف نمی زدند،ولی آن ها کمک کردند که تا پاپ ها زمینه مناسب برای تبدیل خدا به یک دیکتاتور جهانی را فراهم کنند. این پاپ ها، لوتر و کالوین بودند که برخی از بدترین ناسزاهایی را که در تاریخ ثبت شده نسبت به زنان، روشنفکران و پیام های کلیسا از خود به جای گذاشته اند. چطور ممکن شد که مسیحی ها برده دار شوند، زنان را سرکوب و کافران را سلاخی کنند؟ شاید آن ها نمی توانستند عیسی مسیح را بصورتی غیر از مرد، اروپایی وغیر مسیحی ببینند. چون اسیرالهیات خودشان بودند. ,مسیح, چیزی نبود به جز شکوه بخشیدن به قوی ترین عضو فرهنگ خودشان.

خدا را به صورت قدرت تصویر کردن یکی از بزرگ ترین کلک بازی های تمام دوران هاست. کسانی که خودشان در سلسله مراتب قدرت قرار دارند، ادعا میکنند خدا قادر متعال است. آنوقت خود را به عنوان مفسر و عامل اجرای خدامعرفی می کنند. زورگویان فروتن خداوندگار! این یکی از موفق ترین حقه بازی های تمام دوران هاست.

مسیح واقعی نوزادی غیر مشروع بود. او خود را یک,وجودانسانی, خواند. اودرست مثل بودا، اقتدارش را از حقیقت می گرفت، نه از قدرت. او آموزش می داد آن کس که دوست داشته باشد، خدا در اوست. او گفت کسانی که درخدمت خیرعمومی هستند، کلیسای او محسوب میشوند.

مسیح واقعی یک آنارشیست بود. او زندگی اش را وقف انکار اعمال قدرت بر دیگران نمود. او گفت خدا را بر اساس عشق و نه قدرت می توان شناخت. ما با گذاشتن تاج یا اورنگ بر سر آن ,وجود انسانی, بر عظمت او نمی افزاییم. اگر او نمی خواست در زندگی اش بر کسی حکم براند، چرا باید در مرگ چنین چیزی را بخواهد؟ به این دلیل است که او خود را
,بره خدا, خواند. او نه مثل شاه سراسر گیتی، بلکه از اعماق قلبش سخن می گفت.

اگر می خواهید بدانید چرا آمریکایی ها این قدر وحشت زده اند و چرا ما به هر کس که سلطه ما بر دیگران را به چالش می طلبد حمله می کنیم، انجیل را بخوانید. مثل قابیل ما اعضای خانواده بشری خودمان را می کشیم. حتی وقتی صدای قربانیان خود را خاموش می کنیم، زمین زیر پایمان علیه ما فریاد بر می آورد.

امروز کلیسا دست هایش را بلند میکند تا مسیحی را تقدیس کند که ردایش در کارگاه های زحمت sweatshops***تهیه شده است. آنچه که امروز ,آمریکای مسیحی,[این اصطلاحی است که نئو کان ها باب کرده اند.م] میخوانند، هنوز ملتی است که بر کار برده ها استوار است. ما آن ها را نمی بینیم زیرا آن ها در کشورهای دیگر کار میکنند و به چشم نمی آیند. کلیسای امروز جزیی از غنایم دزدیده شده از مردم بدون قدرت خدا در سراسر جهان را به عنوان خیریه توزیع می کند. هرکس که ادعا میکند به خدایی عادل باور دارد، یا فقط به عدالت باور دارد، در سطحی از وجدان خود باید بداند ندای مطالبه آزادی که از جهان سوم می آید شنیده خواهد شد و پاسخ خواهد گرفت. مردمان معتقد در سطحی از آگاهی خود ناگزیدند بپذیرند تا آمریکا گناه امپراتوری را واننهد، ما ملتی محکوم خواهیم بود. آنهایی که پیام مسیح را در کلیسا حفظ میکنند، هر تعداد که باشند، باید این پیام را به میان افکار عمومی ببرند. , ما به گناه رهبران خود آلوده شده ایم. خاموشی و برخورد منفعل این گناه رااز دوش ما بر نمی دارد. اگر در سلسله مراتب قدرت جایی داریم، مسئولیت خطاهای دستگاه قدرت را بخشا بر دوش می کشیم.,

من میدانم بخش بزرگی از مردمان کلیساها انسان هایی خوب و با عاطفه هستند. ولی این اهمیتی نخواهد داشت اگر ما قدرت را به کسانی بدهیم که چندان از عطوفت بهره نبرده اند. کلیسای های میانه رو در مقابل بنیادگرایی ناتوانند، زیرا بنیاد آن ها بر پایه همان الهیات ترک خورده ی قدرت گذاشته شده است. چه بتوانیم و چه نتوانیم آمریکا را از یک فاجعه سیاسی و زیست محیطی نجات بدهیم، هرگز دیر نخواهد بود که کار درست را انجام دهیم. همه ما میتوانیم بذر آینده بهتری را برای نواده های خود بکاریم. این برای مسیحیان امروز به معنای تقبل رنج هایی است که نافرمانی از مسیح دیکتاتور در فرهنگ کنونی به بار می آورد.
زهره سحرخیز

* در کشورهای مسیحی عیسی مسیح را لرد Lord خطاب میکنند.
**televangelist به واعظان اوانجلیست می گویند که از تلویزیون برای وعظ استفاده میکنند.
***sweatshops به کارگاه هایی گفته میشود که در آن کارگران با مزد کم و ساعات طولانی در شرایط طاقت فرسا کار میکنند و بویژه در کشورهایی آسیایی در خدمت شرکت های بزرگ بین المللی مثل نایکه ایجاد شده است ومشابه کارگاه هایی است که قبل از عصر تنظیم قرار دادهای کار برقرار بود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s