فراخوان علیه طرح استاد – شاگردی

karzarکارزار برای لغو دستورالعمل استاد – شاگردی نوین
کاظم فرج الهی
کمیته راهبری کارزار علیه » طرح استاد شاگردی نوین » که به همت مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و با هدف متوقف کردن این طرح که حداقل حقوق حقه کارگران را نادیده گرفته است، فعال شده است، روز پنجشنبه 28 شهریورماه دومین نشست خود را برگزار کرد. «کمیته راهبری کارزار» دستاورد فراخوان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور به همۀ فعالان عرصۀ کارگری است .این کمیته که با همکاری و تشریک مساعی تعدادی از فعالان مستقل کارگری و نمایندگان هیات مدیرۀ مجمع عالی نمایندگان تشکیل شده در این نشست برنامۀ دوماهۀ خود را برای لغو یا ابطال این دستور العمل تدوین کرد .

طرح واپسگرایانۀ استاد – شاگردی در قالب دستورالعمل مهارت آموزی به روش «استاد – شاگردی نوین » در 14 ماده در شهریور 1391 توسط وزیر وقت تعاون ، کار و امور اجتماعی برای اجرا به سازمان های مربوط ابلاغ شد .

بر اسا س این طرح که مورد استقبال شدید کارفرمایان کارگاه های کوچک و متوسط واقع شده کارفرمایان مجازهستند که نیروهای کار بیکار و جویندۀ کار را بدون در نظر گرفتن شرط سنی تا مدت 2 سال در کارگاه خود به عنوان کارآموز – که در این طرح شاگرد نامیده می شود – به کار بگمارند . بند 10 از مادۀ 5 این دستورالعمل تصریح می کند که در مدت کارآموزی هیچ مبلغی به عنوان دستمزد و غیره به کارآموز – شاگرد – تعلق نمی گیرد . اضافه بر این ، شاگرد و کار او در این کارگاه مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نخواهد بود . در این دستورالعمل تاکید شده کارفرما که در این طرح استاد خوانده می شود پس از پایان دورۀ کارآموزی تعهدی در جذب شاگرد در کارگاه خود ندارد .

طبق اظهارات مقامات ذی ربط ظرف مدت سه ماه پس از اعلام این طرح ده ها هزار نفر از جویندگان کار در سراسر کشور از این طریق جذب کارگاههای مختلف شده اند .

بیکاری و بحران موجود در بازارکار بسیاری ازجویندگان کار را به امید اشتغال پس از کارآموزی وادار به پذیرش این طرح کرده است . این دستور العمل کاملا این امکان را به صاحبان کارگاه ها می دهد که تحت عنوان » مهارت آموزی » جویندگان کاری را که در قالب این طرح جذب شده اند به مدت 2 سال در کارگاه خود به کارهای مختلف بگمارند و پس از پایان دورۀ کارآموزی – شاگردی – رابطه ی آنان را با کارگاه قطع کرده از نیروی کار یا شاگردان جدیدی استفاده کنند . نظر خانی یکی از شرکت کنندگان این نشست در این باره می گوید : «این کار عملاٌ بهره کشی و استثمار نیروی کار و نقض قانون اساسی است که هرگونه بهره کشی و استثمار راممنوع اعلام کرده است «.

دراین نشست مذاکرات و توافق هایی پیرامون چگونگی ادامه ی » کارزار » انجام شد . مقرر شد از همۀ امکانات موجود استفاده شود و به این ترتیب : با آگاهی رسانی به کارگران و مسئولین ، تنظیم نامه های اعتراضی و شکایت به مقام ها و نهادهای مسئول ، مراجعه نمایندگان به دفاتر مسئولین و دادن و توضیح حضو ری مسئله و عوارض آن و امکانات واقعی سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار به کمک این دستورالعمل ، با این طرح و دستورالعمل غیر قانونی مقابله کرده در ابطال و لغو آن بکوشند .
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
فراخوان علیه طرح استاد – شاگردی 
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 آبان 92 آمده است : کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در ادامه فعالیت‌هایی که از مدتی پیش برای ابطال این طرح دولتی آغاز کرده است، طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و… از این فعالیت مدنی شد.به گزارش خبرنگار ایلنا، در این فراخوان خطاب به کارگران، فعالان اجتماعی، تشکل‌های کارگری، معلمان، دانشجویان و تشکل‌های مدنی آمده است: «هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نبوده و باید به نفع قشر کارگر اصلاح شود اما در عین حال بر این اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل و تصرف به حداقل‌های موجود دراین قانون را بدهند.»
نویسندگان این فراخوان در ادامه یادآور شده‌اند: «با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان، فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن و مرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار وارد می‌شوند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه‌های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.»
کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در خاتمه فراخوان خود خطاب به تمامی کارگران، تشکل‌ها، فعالان کارگری، نهاد‌ها و تشکلهای مدنی آورده است: شما می‌توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیط‌های کار، اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه‌ای و… در محیط‌های کار و تولید در کنار ما باشید.

متن فراخوان
خطاب به همه کارگران، فعالان اجتماعی ، تشکل های کارگری ، معلمان، دانشجویان و تشکل های مدنی!
حق گرفتنی است ، هیهات که ساکت بمانیم

بار دیگر در راستای ضدیت با منافع کارگران حقوق بنیادین کار مورد شبیخون قرار گرفت ، اتاق فکر جبهه ضد کارگری این بار با اعلام طرح ودستور العمل استاد شاگردی به تضییع فاحش حقوق کارگران کشور پرداخته است.

طرح استاد شاگردی چیست؟
در فصل پنجم قانون کار به نحوی مبسوط به موضوع تعریف کارآموز ومراکز کار آموزی در قالب یازده ماده پرداخته شده و نیز به صورت مشروح شرایط ، الزامات وابعاد آموزش این دسته از متقاضیان کار واشتغال تبیین گردیده است.
با توجه به صراحت مواد یاد شده وبخصوص مفاد بند (ب) از ماده 112 قانون کار ودستور العمل مرتبط با آن بخوبی روشن است که وزارت کار دولت سابق با عدول از الزامات آن و به صرف تغییر عنوان کار آموز به کلمه شاگرد وکارفرما به عبارت استاد در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار وتامین اجتماعی در راستای تضاد با منافع کارگران برآمده وبر این اساس بموجب بند 7 از ماده 5 این دستور العمل تاکید ورزیده که «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار وتامین اجتماعی خارج بوده وموضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح میگردد» همچنین در بند 10 از ماده 5 این دستور العمل مطرح شده که»هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد وحقوق توسط استاد به شاگرد پرداخت نمیگردد. در این طرح «استاد » و«شاگرد» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی بطور کامل خارج گردیده اند.

کارگران ، فعالین کارگری، تشکلهای کارگری!
کمیته راهبری کارزار اولین دلیل چنین تهاجم بی شرمانه ای را سکوت وسکون جنبش کارگری در مقابله بابرنامه های اتاق فکر ضد کارگری می داند.
هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نمی باشد و باید به نفع قشر کارگر اصلاح گردد؛ در عین حال براین اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل وتصرف به حداقل های موجود دراین قانون را بدهند. حفظ دستاورد های عرفی وقانونی که با مبارزات پیگیر کارگران در گذشته بدست آمده شرط بدست آوردن توفیقات جدید است .
با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان , فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن ومرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که بموجب این طرح اولا کارگران ساده وکسانی که برای اولین بار به محیط های کار میروند باید به عنوان شاگرد وبدون بیمه ودستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.
لبه تیز این تهاجم نه تنها زندگی کارگران ، بلکه تمام اقشار اجتماعی را نشانه رفته است. طرح استاد شاگردی اگر ابطال نگردد به همه بخشهای کار ،تولید ، خدمات تأمین اجتماعی و سایر حوزه های اشتغال و حتی بازنشستگان سرایت داده خواهد شد .
کمیته راهبری از تمامی کارگران ، تشکل ها ، فعالان کارگری ، نهاد ها و تشکلهای مدنی برای مبارزه در جهت ابطال این طرح دعوت بعمل می آورد.
دوستان شما می توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیط های کار ،اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه ای و تکثیر وانتشار «بولتن کارزار» در محیط های کار و تولید در کنار ما باشید .کمیته دست گرم همه دوستان وکارگران را در این مبارزه پیگیر ودر جهت ابطال این طرح ضد کارگری می فشارد.
هر برگ فراخوان جای نقش امضای شما برای در خواست ابطال «طرح استاد شاگردی» است ؛ این همبستگی میثاق دوباره ای است برای دفاع ازحقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته ای که همواره مورد هجوم و تعدی قرار دارد .
کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی نوین»
آبان ماه 1392
نشانی برای ارسال اسامی و امضا های همبستگی:
نشانی ای میل:   karzar92@gmail.com
آدرس سایت :   www.kargarnews.ir
آدرس دبیرخانه کارزار : تهران – خیابان زنجان شمالی – ابتدای خیابان سیادت – پلاک 63

Advertisements
نوشته شده در کارگری. Leave a Comment »

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s