خشونت و نفرت چارە ساز نیست، اعدام ها را متوقف کنید!

تغییر برای برابری – برای زنان فعال در عرصەهای مدنی و سیاسی کوردستان بسیار پیش آمدە کە از سوی سایر زنان Download (6)فعال ایران مورد پرسش قرار گیرند کە خواستەهای آنان چە تفاوتی با خواستەهای سایر زنان ایران دارد؟
بسیاری از خواستەهای ما مبتنی بر رفع تبعیض جنسیتی و برابری حقوقی زنان و مردان، با خواستەهای سایر زنان ایران کاملا یکسان است اما خشونت سیاسی و عوارض آن مشکلی بسیار جدی در جامعە ماست. اگر در خشونت خانگی و اجتماعی با شما همرنج و همدردیم اما خشونت سیاسی بر بسیاری از ابعاد زندگی ما تاثیرات سوئی گذاشتە است کە احتمالا برای دیگر زنان ایران کە در استانهای محروم زندگی نکردەاند قابل تصور هم نیست. خشونت سیاسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی خصوصی ما را تحت تاثیر قرار دادە است. محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی، عدم توسعە اقتصادی، نگاه دائم امنیتی بە کوردستان، درگیریهای گاه و بیگاه مسلحانە و غیر مسلحانە، انفجار مین، بازداشت و شکنجەی فعالان، احکام طولانی مدت زندان و از همە فاجعەبارتر «اعدام» از مصادیق و مظاهر خشونت سیاسی در مناطق کوردنشین است.
ادامهٔ مطلب »

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه دوم ابان ماه 1392 برابر با بیست وچهارم اکتبر 2013 میلادی

بولتن خبری سیاسی سه شنبه سی ام مهرماه 1392 برابر با بیست ودوم اکتبر 2013 میلادی

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست ودوم مهرماه 1392 برابر با چهاردهم اکتبر 2013 میلادی

مجازات، جنایتی دیگر اما بدون مجازات! : احسان سهرابیان مهریزدی

Download (7)پدیده‌ی جرم و نحوه‌ی برخورد با آن اگرچه همواره در طول تاریخ از نگاه «حقوق جزا» چه به وسیله‌ی اندیشمندان و صاحب‌نظران و چه تنظیم‌کنندگان، آمران و مجریان قانون مورد توجه قرار گرفته، اما به جرات می‌توان گفت که کمتر از ديدگاه «حقوق انسانی» _ و مجرم به مثابه یک فاعل و در عین حال مفعول انسانی_ به آن نگریسته شده است.

ادامهٔ مطلب »

معضل اعتیاد در کودکان 10 تا 12 ساله

Downloadسایت خبری راه کارگر : تبلیغات متحجر فرهنگی و ارائه الگوهای زیستی ناهمخوان، اقدامات بشدت محدودکننده در عرصه ی مدنی ، سرکوب شدید و خونین در عرصه سیاسی، سیاستهای اقتصادی و گسترش فقر و گرسنگی از جمله عواملی هستند که موجبات تلاشی اجتماعی جامعه را فراهم کرده است. بنا بر اظهارات یک کارشناس اجتماعی پلیس خوزستان:

ادامهٔ مطلب »

شکنجه معتادان در مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد

imagesسایت خبری راه کارگر: در حالیکه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی ناشی از فلاکت اقتصادی بلای جان اعضای بسیاری از خانواده شده است، مسئولین رژیم هم چنان در پی پیچدن نسخه امنیتی برای درمان اعتیاد هستند.

ادامهٔ مطلب »