اعلامیه اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان در باره انتخابات ریاست جمهوری / ما وانتخابات پیشا روی درایران

2013-06-09_384_daricheبیست وچهارم خردادماه امسال یازدهمین دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم به روی صحنه میآید . نمایشی دروغین که این دشمنان قسم خورده ی آزادی،عدالت وبرابری هرباردر زرورق انتخابات پیچیده وبه خورد افکارعمومی میدهند . خیمه شب بازی انتصابات نه انتخابات. جابجایی مهره هائی فسیل تر ، گندیده تر ، و واپسگراتر . بر هیچکس پوشیده نیست که درایرانِ تحت حاکمیت سرمایه داریِ اسلام ولائی ، و سلطه ی باندهای مافیائی قدرت و ثروت و جهل ، آنچه که محلی ازاعراب ندارد انتخابات آزاد است.

ادامهٔ مطلب »

سرمایه جنایتی دیگرآفرید!: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور

2013-05-04_390_bagladesh2با فرارسیدن ماه مه حادثه ای دلخراش رخ داد که نه تنها جامعه بنگلادش را تکان داد بلکه انعکاس آن در سطح جهان تن ها را لرزاند و قلبها را بدرد آورد. این بار هم سرمایه جهانی در اتحاد با سرمایه داران بنگلادشی برای سود آوری هر چه بیشتر جنایاتی را آفریدند که برگ دیگری از تاریخ سراپا ننگین سرمایه داری را رقم زد.

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳ جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

2013-04-29_14_1mayوقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به هم بپیوندند ، دنیای دیگری ممکن است. جهانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه . جهان وارونه را باید دگرگون کرد . طبقات را ازمیان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد. کارگران پیام آوران این دنیای ممکن اند . تجمعات انقلابی کارگران شبح این آرزوست که برجوامع طبقاتی ظاهر میشود وسرمایه داران وطرفداران سلطه واستثمار را به وحشت میاندازد. ترس ازانقلاب، ترس ازبهم ریختن این نظم ظالمانه کهن ،ترس ازدست دادن ناز ونعمت که باخون دل کارگران فراهم شده .

ادامهٔ مطلب »

فراخوان هفته دفاع ازکارگران زندانی /هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها، و نهادهای چپ و کمونیست

Downloadکارگران وآزادیخواهان
رژیم جمهوری اسلامی ایران همزمان با هجوم به معیشت کارگران و گسترش فقر وبی حقوقی برای خانواده کارگری وکل جامعه، موج دستگیری کارگران را شدت بخشیده است .هم اکنون ده ها فعال کارگری و سیاسی در زندان ها بسر می برند .غالب حسینی ، علی آزادی ، شریف ساعد پناه ، شاهرخ زمانی ، بهنام ابراهیم نژاد، پدرام نصراللهی ، رضا شهابی، محمد جراحی و فریبرز رئیس دانا و…..و دهها کارگر و فعال سیاسی دیگر.

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست به مناسبت ۸ مارس ۲۰۱۳ : گل همین جاست، همین جا برقص!

Downloadیکصد وسومین سالگرد ٨ مارس فرا میرسد. روزی که یادآور رزم زنان کارگر در نیویورک است. روزی که زنان کارگر بر فرودستی خویش شوریدند و مزدهای کم و ساعات طولانی کار و سرمایه را به مصاف طلبیدند. روزی که جهانی است زیرا مسئله ستم بر زن امری جهانی است.

ادامهٔ مطلب »

اعلامیه اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان در گراميداشت ٨ مارس : 8 مارس دیگری درراه است

Download (1)روزی نمادین که نمود تاریخ مبارزاتی برعلیه هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری را در گذر سالیان با خود دارد. روزی که زنان فریاد زدند دیگر بس است . روزی که فریاد ها مشت شد ومشت ها چون پتکی بر سر نظام مردسالارانه سرمایه داری فرود آمد روزی که اینک هرروز گشته است .

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه پایانی دومین نشست، احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

Downloadدرتاریخ ٢٥ الی ٢٧ ژانویه ٢٠١٣ برابر با ٦ الی ٨ بهمن ١٣٩١ دومین نشست احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ وکمونیست درشهرفرانکفورت (آلمان) با شرکت اکثر نمایندگان تشکیل شد. ابتدا مسئول هیئت هماهنگی با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد هیئت هماهنگی وتشریح برنامه نشست دوم،دومین نشست شورای نمایندگان را افتتاح نمود.بعد ازاستماع گزارش هیئت هماهنگی انتخاب هیئت رئیسه دردستورقرارگرفت .

ادامهٔ مطلب »