سلسله برنامه های بهداشت و درمان از دکتر جواد قدسی

سلسله برنامه هاي دکتر جواد قدسي در مورد بهداشت و درمان در تلویزیون آسوسات!

◄ موضوع این برنامه: ادامه بحث مربوط به بیماریهای مغز و عروق و تاکید بر استفاده از تازه ترین تحقیقات و بیمه های اجتماعی رایگان!

گوش کنید


دانلود

سلسله برنامه هاي دکتر جواد قدسي در مورد بهداشت و درمان

برنامه بهداشت و درمان ادامه بحث مربوط به نامنظمی قلب- سلسله گفتگوها با دکتر جواد قدسی

تلویزیون آسو سات برنامه بهداشت و درمان سلسله گفتگوها با دکتر جواد قدسی

تلویزیون آسو سات برنامه بهداشت و درمان سلسله گفتگوها با دکتر جواد قدسی

تلویزیون آسو سات برنامه بهداشت و درمان سلسله گفتگوها با دکتر جواد قدسی