آغاز اعتصاب غذای دانشجویان امیرکبیر در همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰

تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر: به پاس ایستادگی و مقاومت عزیزان در بندمان به خصوص مجید توکلی عزیز و همراهانش که در اعتصاب غذا بسر می برند از یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ تا آخرین روز اعتصاب آزاده های سر افراز اعتصاب غذا می کنیم. ادامهٔ مطلب »