اخبار آغاز خیزش آتشین مردم برای در هم شکستن فتوای خامنه ای

سایت خبری راه کارگر : اخبار و اطلاعات از شهر تهران و شهرستانها تا همین جا نشان می دهد که مردم قهرمان ایران با وجود همه تدابیر امنیتی و برقراری حکومت نظامی اعلام نشده از سوی رژیم به برگزاری مراسم سنتی خود ، یعنی چهار شنبه سوری ، که همواره خاری در چشم رژیم بوده است ، پرداخته و باید ها و نبایدهای رژیم را زیر پاهای خود له کرده اند . این در حالی است که خامنه ای با اعلام فتوائی در زمینه برگزاری و یا عدم برگزاری این مراسم به عدم برگزاری چنین مراسمی امر کرده بود . مردم دلیر ایران اما با برپائی هر چه با شکوهتراین مراسم  ، به نسبت  سالهای اخیر، نشان دادند که  چنین فتوائی که توهین به شعور خود می دانند را برنتابیده و تا به همین اکنون این فتوا را در هم شکسته و خود را برای خیز دیگری آماده می کنند . مردم و بویژه جوانان نشان دادند که با تاکتیک های جنگ و گریز خیابانی نیروهای رژیم  را می توان دچار فرسودگی کرد و به محاصره درآورد .

اخبار لحظه به لحظه خیزش آتشین مردم در روز چهار شنبه سوری را از طریق ورودی زیر دنبال نمائید

……………………………………………………………………….

ادامهٔ مطلب »