امنیت ملی با کدام روش و با کدام سیاست و منش + گزارشات و عکس های تظاهرات مردم هرمزگان

hormozgan-amniyatسایت خبری راه کارگر ـ تظاهرات گسترده مردم بندرعباس و گسترش آن به مردم رودان، دومین شهر بزرگ استان، نشان از حساسیت مردم به اقدام دولت دارد که تلاش می کند پنج روستای منطقه پارسیان را جدا کرده و به استان فارس واگذار کند و این استان را نیز استانی متصل به دریا معرفی نماید. تقسیماتی این چنینی در جمهوری اسلامی، بذل و بخش های ناروشنی است که در داد وستد باندهای قدرت در مناطق گوناگون صورت می گیرد. روشن است که چنین اقداماتی بیش از آن که با مراجعه به آرای مردم یا حتی دامن زدن به بحث ضرورت یا عدم ضرورت آن از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صورت گیرد، بر پایه بده بستان های باندهای قدرت در هر منطقه از امام جمعه گرفته تا استاندار و فرماندهان سپاه و دیگر ارگان های قدرت و ارتباطات آنان با باندهای قدرت در مرکز انجام می گیرد. روشن نیست چرا نباید مردم هر استان، با تشکیل شورای استان از طریق انتخابات، شورائی که در قانون اساسی خود رژیم نیز آمده است، در باره سرنوشت بخش های مختلف منطقه خود تصمیم گیری کنند. اعتراضات مردمی در بندرعباس و رودان و دیگر مناطق استان هرمزگان، اعتراضی است آشکار به تصمیمات بورکراتیک و غیردموکراتیک و مافیائی باندهای قدرت. ادامهٔ مطلب »