تابناک : چگونه است گروهی هر وقت بخواهند بدون مجوز خیابان ها را به تسخیر خود در می آورند

به گزارش «تابناک» فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده است، اینکه عده ای خود با استفاده از دستگاه های رسمی تبلیغ دولتی هم چون ارگان رسمی دولت تشخیص می دهند که می توانند با اردوکشی در مقابل مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به تبعیت از امیال خود مجبور نمایند، اتفاق نامبارکی است که ثمرات نامبارک تر آن در آینده مشخص خواهد شد. ادامهٔ مطلب »