تعیین قرار وثیقه بیست میلیونی برای فاطمه کجوری، شهروند مسیحی

فاطمه ترک کجوری، همسر بهروز صادق خانجانی، طی تماس تلفنی از زندان اوین از تعیین قرار وثیقه بیست میلیون تومانی برای آزادی خبر داده، اما هنوز نحوه و زمان سپردن وثیقه مشخص نشده است. ادامهٔ مطلب »