افت 9 ميليارد دلاری موجودی حساب ذخيره ارزی

ذخاير بين‌المللی كه شامل موجودی حساب ذخيره ارزی و ذخاير بين‌المللی بانك مركزی است، در 9 ماه سال 88 با افت بيش از 9 ميليارد دلاری مواجه شده است. ادامهٔ مطلب »