گسترش سرکوب در آستانه روز جهانی کارگر!

روز جهانی کارگر در کشوری که کارگرانش گروه گروه اخراج می شوند و زیر خط فقر زندگی می کنند، پرستارانش بشدت استثمار می شوند و از حداقل حقوق برخوردارند؛ معلمان دو شغله اند و با فقر و نداری دست به گریبان، فعالان ملی اش صف انتظار اعدام را در زندان ها پر کرده اند و هر روز در گوشه ای از کشور آنها را به دار می کشند و جنازه جوان دانشجو را به خاطر فعالیت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع موسوی، کنج دکل برق دانشگاه پیدا می کنند، روز تنها کارگر و بازتاب درد کارگر نیست، روز فریاد درد همه ملتی است که از یک حکومت واپس گرا و تاریک اندیش بشدت رنج می برد و از درد به خود می پیچد.…ادامه نوشته »