روايت يکی از زندانيان از شرايط زندان:بند زنان اوين؛ اينجا تحقير از نوع ديگری است

يکی از زندانيان بند زنان زندان اوين، روايتی از وضعيت بد زندانيان سياسی زن و مناسبات بازجوها و زندانيان عادی با آنان نگاشته است و در آن بسياری از اين سختی ها را به تصوير کشيده است. ادامهٔ مطلب »