بولتن خبری سیاسی رادیو راه کارگر؛ دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392

◄ اخبار روز
◄ «بریکس در خدمت چه کسانی است ؟» / امانوئل والرشتاین
◄ مجله زیست محیطی رادیو؛ برنامه ای از مازیار واحدی
◄ «تحریم: کابوس مردم» / شهلا فروزانفر از مادران صلح
◄ «تحریمهای اقتصادی:ازهوشمند تا مرگبار / بهروز نظری
گوش کنید
دانلود