«شعار مرگ بر آمریکا» و هیاهوی پیرامون آن در میان حاکمان جمهوری اسلامی

hashemi-serahatname سایت خبری راه کارگر ـ بحث پیرامون حذف شعار «مرگ بر آمریکا»، در میان حکومتیان دامن گرفته است. تلاش هاشمی رفسنجانی با اتکا به نقل خاطره ای از خمینی برای حذف این شعار و فراهم کردن زمینه روانی سازش با آمریکا، از سوی جناح مقابل با حملات گسترده ای روبرو شده است. روزنامۀ کیهان آن را «گل به دروازه خودی» نامیده است، برخی از ائمه جمعه، شعار مرگ بر آمریکا را اقدامی منطقی قلمداد کرده اند و فرمانده سپاه از بدفهمی سیاست «نرمش قهرمانانه» و هشدار به خط سازش سخن گفته است و حزب اللهی ها در کرمانشاه با فریاد مستمر شعار «مرگ بر آمریکا» مانع سخنرانی هاشمی رفسنجانی شده و بر متن این فضا صادق زیبا کلام این اقدام هاشمی رفسنجانی را اشتباه دانسته و شخص هاشمی نیز انتشار این خاطره در سایتش را از سوی گردانندگان آن اشتباه دانسته است. اما واقعیت این است که این شعار و فریاد دشمنی با آمریکا، که از زمان اشغال سفارت این کشور به سنتی رسمی تبدیل شد، خسارات زیادی بر مردم ایران تحمیل کرده است. زیر هیاهوی این شعار، تمامی جنبش مردمی به خاک و خون کشیده شد، نیروهای سیاسی یا به تسلیم واداشته شده یا بشدت سرکوب شدند و در یک کلام هر نوع مخالفت با رژیم را با این شعار و موضع ارتجاعی ضد امپریالیستی در هم کوبیدند. روشن است که همانطور که سازمان ما از همان روزهای اولیه اشغال سفارت آمریکا نوشته بود، «ضد خلق نمی تواند ضد امپریالیست باشد». تدوام این سیاست هیچ نفعی برای مردم کشور نداشته و ندارد. حال که پافشاری بر این شعار، دست زدن به ماجراجوئی انرژی هسته ای و گسترش تمایلات هژمونی طلبانه در منطقه، ایران را به لبه پرتگاه کشانده است باید با راه اندازی یک جنبش توده ای گسترده، علیه این سیاست های ویرانگر اعتراض کرد و حاکمیت را به عقب نشینی واداشت. راه درست مبارزه با سلطه گر قدرت های امپریالیستی، سازماندهی جنبش مستقل توده ای و تلاش برای سازمان انقلابی توده ای برای خلع ید از نظام سرمایه داری و ایجاد نظمی نوین است. ادامهٔ مطلب »