شيرين عبادی :شانزده زندانی سياسی برای اثبات حق حيات خويش دست به اعتصاب غذا زده اند

شانزده تن از زندانيان سياسی بند عمومی 350 زندان اوين که به سلول های انفرادی بند 140 اين زندان منتقل شده بودند، در اعتراض به انتقال آنان به سلول های انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. شيرين عبادی ميگويد که اين شانزده تن از تمامی حقوق انسانی خود- که حتا در آئين نامه زندانها ودرچارچوب قوانين جمهوری اسلامی تصريح شده – محروم شده بودند و برای اثبات اين حق حيات خويش دست به اعتصاب غذا زده اند. ادامهٔ مطلب »