جنتی : صدقه بدهيد تا زلزله نشود روز و شب

جنتی از مردم خواست که برای پيش گيری از وقوع زلزله «مرتباً دعا کنند و صدقات و خيرات بدهند.» زيرا، به گفتۀ امام جمعۀ تهران، بر اساس روايت «صدقه بلا را رفع می کند.» دبير شورای نگهبان در ادامه افزود : «پس بهتر است صدقه هايمان را بيشتر کنيم و صبح و شب صدقه بدهيم تا شب راحت بخواهيم و روز راحت زندگی کنيم.» ادامهٔ مطلب »