هاشمی رفسنجانی و قتل عام ۶۷ـ اکبر گنجی

ganji-akbarهاشمی رفسنجانی و قتل عام ۶۷،
اکبر گنجی
منتشره در گویا
تاریخ بارها و بارها ساخته می‌شود. تاریخ واقعی را همه‌ی آدمیان با افکار و گفتار و رفتار خود به‌وجود آورده اند/ برساخته‌اند. اما پس از آن، مورخان طی فرایندی پایان‌ناپذیر، تاریخ را بازسازی کرده/ می‌کنند. تمامی متون تاریخی، برساخته‌ی مورخان است. هیچ تصویری از واقعیت، تمامی واقعیت را در بر نمی‌گیرد. همه‌ی تصاویر، گزینشی و متعلق به چشم‌انداز/ منظری خاص‌اند. هاشمی رفسنجانی نیز از این حکم مستثنا نیست ادامهٔ مطلب »