برنامه چهارشنبه سوري در اهواز هم آغاز گشته است

خبرنگار آژانس ايران خبر- اهواز – 25 اسفند: برنامه چهارشنبه سوري در اهواز هم اكنون شروع شده است . صداي ترقه و بمبهاي صوتي بصورت مداوم در محلهاي مختلف به گوش ميرسد.جوانان در حال جمع شدن در خيابانهاي فرعي زيتون هستند. دولت منطقه كيان پارس و پارك ساحلي را توسط بلوك هاي سيماني بسته است تا مانع ورود ماشين هاي مردم بشود. همچنين لباس شخصي ها فلكه چيتا را پر كرده اند.